Konsolidering inom svensk cancerforskning

2010-11-29

Kancera AB (publ) genomför en nyemission, listning på First North samt förvärvar forskningsbolaget iNovacia AB och bildar därmed ett internationellt konkurrenskraftigt cancerläkemedelsbolag

Kancera driver två nyskapande läkemedelsprojekt; ett riktat mot leukemi och ett mot solida tumörer. Kancera utvecklar även nya typer av cancermodeller och stamcellstekniker, som på ett mycket tidigt stadium i utvecklingen av en läkemedelskandidat, långt före kliniska studier, kan göra det möjligt att påvisa dels den faktiska effekten samt visa om läkemedelskandidaten motverkar cancerns förmåga att sprida sig. Modellerna som har rönt uppmärksamhet inom internationell cancerforskning kommer vara navet i Kanceras affärsutveckling för att snabbt validera och addera nya läkemedels- utvecklingsprojekt till Kanceras befintliga projektportfölj. 

”Efterfrågan på prekliniska läkemedelskandidater inom cancer är stor, vilket tillsammans med en tydlig trend mot ökad outsourcing inom läkemedelsindustrin skapar stora affärsmöjligheter för Kancera. Efter förvärvet av iNovacia ändras dess verksamhet så att iNovacias internationellt etablerade FoU-resurser huvudsakligen nyttjas för att accelerera utvecklingen av Kanceras läkemedelskandidater. Valda partners och kunder kommer även i fortsättningen erbjudas tillgång till iNovacias expertis vilket tillför Kancera ett nätverk i fronten av internationell läkemedelsutveckling”, säger Thomas Olin, VD för Kancera. 

Industriell grund – akademisk spetskompetens
Kancera AB grundades i maj 2010 genom förvärv av läkemedelsprojekt mot cancer från iNovacia AB, Sprint Bioscience AB och forskare vid Karolinska Institutet. Projekten hade då utvecklats sedan 2003. I leukemiprojektet har Kancera en kandidat under utveckling som kan komma att ”strypa” cancercellernas överlevnadsförmåga. I det andra projektet arbetar Kancera med cancerns ämnesomsättning. Kanceras kandidat under utveckling är tänkt att ”svälta” ihjäl de solida tumörerna genom att stoppa deras förmåga att omvandla socker till energi och cellbyggstenar. 

Jag ser en stor potential i Kancera. Vår forskning inom cancerterapi ligger långt framme. Efterfrågan på nya koncept och behandlingsmetoder är stor och utväxlingen för de som lyckas är hög. Kancera har tekniker som gör oss unika genom att vi tidigt kan testa våra läkemedelskandidater i nya sjukdomsmodeller som nära efterliknar patientens cancer vilket gör att vi har goda möjligheter att lyckas,” säger professor Håkan Mellstedt, grundare och styrelseledamot

I styrelsen återfinns:

 • Anders Essen-Möller, grundare och arbetande styrelseordförande i Diamyd Medical AB
 • Bernt Magnusson med lång erfarenhet från flera företag, såsom Pharmacia, Volvo PV, AssiDomän, Swedish Match, NCC och Nordea
 • Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
 • Erik Nerpin, advokat och delägare i Kilpatrick Stockton Advokatbyrå är styrelseordförande
 • Anders Åberg, PhD, VD och grundare av Sprint Bioscience AB, med mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling från flera företag, till exempel som strukturbiologichef på AstraZeneca i Mölndal
 • Thomas Olin, PhD, VD för Kancera, med mångårig erfarenhet från läkemedelsindustri i ledande befattningar inom såväl affärsutveckling som FoU på Pharmacia och Biovitrum. 

Förstärkt kommersiell organisation
Genom förvärvet av iNovacia, som är villkorat av att Kanceras nyemission fulltecknas, kommer Kancera att kunna utnyttja iNovacias industriella läkemedelskunnande i syfte att effektivt vidareutveckla Kanceras egna projekt. Organisatoriskt kommer iNovacia bli ett helägt dotterbolag till Kancera. 

iNovacia grundades 2006 genom en avknoppning av Pharmacias/Biovitrums enhet för utveckling av läkemedelskandidater och är idag ett internationellt kontraktsforskande bolag. Sedan avknoppningen har iNovacia levererat fler än 30 projekt på uppdrag av läkemedelsbolag i såväl Europa som USA. Nöjda kunder inkluderar stora läkemedelsbolag som t.ex. AstraZeneca, medelstora läkemedelsbolag som Leo A/S och små bioteknikbolag som Aprea AB. iNovacias kärnverksamhet omfattar ett forskningslaboratorium som bedriver analysutveckling samt identifiering, validering och vidare optimering av läkemedelskandidater. iNovacia består av tre linjefunktioner, molekylärfarmakologi, läkemedelskemi och analytisk kemi. 

iNovacias styrkor: 

 • Ett handplockat och specialdesignat kemiskt bibliotek med mer än 280 000 läkemedelskompatibla substanser som är validerat av flera internationella kunder. Biblioteket har levererat starka startpunkter för vidare utveckling av läkemedel i mer än 90% av kundprojekten.
 • Över 20 års erfarenhet av design och genomförande av läkemedelsprojekt har resulterat i know-how som bereder vägen för kliniskt angelägna men tekniskt komplexa läkemedelsprojekt.
 • En arsenal av biofysikaliska metoder som ger en tidig förståelse för vilka serier av substanser som har bäst möjlighet att lyckas i den fortsatta utvecklingen mot kliniska studier och hur dessa substanser kan optimeras för att generera en kraftfull läkemedelskandidat. 

I iNovacias laboratorier generas dagligen en mycket stor mängd data. För att säkerställa integriteten och möjliggöra sökningar och analyser av dessa data har iNovacia ett skräddarsytt databassystem (BeeHive) utvecklat i samarbete med forskare på Scripps Research Institute. Vidare har forskare på iNovacia bidragit till utvecklingen av ett integrerat elektroniskt labbokssystem, ELN. Detta system säljs och marknadsförs nu internationellt av Contur Software och iNovacia erhåller royalty på försäljningen. 

iNovacia har sitt säte i Stockholm och sysselsätter idag 19 personer varav 10 st är PhD och 8 st har universitetsutbildning på Masternivå. 

Omsättningen för de första tre kvartalen 2010 uppgick till 15 Mkr med ett resultat om -8,9 Mkr efter investeringar i egna projekt. iNovacia hade per sista oktober 2010 ett räntefritt lån till Biovitrum om 5 Mkr som förfaller till betalning 2014. 

Förvärvet sker för en beräknad köpeskilling av 320 TSEK som betalas kontant. Affären bedöms som förmånlig för Kanceras aktieägare. iNovacia har drabbats hårt efter att ett flertal större kunder p.g.a. finanskrisen dragit in på forskningsinsatser och iNovacia har under hösten rekonstruerats. I oktober har iNovacia ingått avtal med bolagets största kreditgivare Biovitrum, tillika aktieägare, om efterskänkande av ett lån om 14 Mkr, i form av ett ovillkorat aktieägartillskott. Enligt samma avtal har Kancera förvärvat Biovitrums aktier i iNovacia motsvarande en ägarandel om 9,75%. Som en del av avtalet ges dessutom Biovitrum en möjlighet att förvärva teckningsoptioner i Kancera. 

iNovacias verksamhet efter förvärvet
Efter Kanceras förvärv av iNovacia ändras verksamheten så att iNovacias FoU-resurser huvudsakligen nyttjas för att accelerera utveckling av Kanceras läkemedelskandidater. Valda partners och kunder kommer även i fortsättningen erbjudas tillgång till iNovacias expertis inom utveckling och validering av kandidater för läkemedelsutveckling och därigenom tillföra bolaget intäkter och ett värdefullt internationellt affärsnätverk. 

En preliminär förvärvsanalys och proforma inkluderas i prospektet som offentliggörs idag den 29 november 2010 på bolagets hemsida, www.kancera.com. 

Om emissionen
Hittills har Kancera tagit in ca 14 Mkr genom nyemissioner. I samband med listningen genomförs en nyemission om ca 25 Mkr. Dessa medel bedöms kunna föra Kancera till val av en läkemedelskandidat, en värdeskapande milstolpe i Kanceras produktutveckling. 

Förvärvet av iNovacia görs möjligt genom en nyemission av 3 600 000 aktier. Emissionskursen är 7 kr per aktie, vilket innebär att emissionen tillför Kancera 25,2 Mkr före emissionskostnader. 

Utöver att möjliggöra förvärv av iNovacia syftar emissionen till att accelerera utvecklingen av Kanceras befintliga projekt, utveckla cancermodellerna och uppfylla spridningskravet på First North. 

Teckningstiden är planerad att löpa under perioden 30 november – 14 december 2010. Prospektet kommer offentliggöras den 29 november 2010. Emissionsinstitut är SEB och Certified Advisor är Remium Securities AB. 

Informationsträffar i samband med nyemissionen:

– 30 november, kl. 12.00 på Operaterassen, Café Opera

– 1 december, kl. 15.30 på Operaterassen, Café Opera, Financial Hearing

– 7 december, kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16,

För anmälan och ytterligare information besök www.kancera.com

Om listningen på First North
För att kunna ta tillvara på den unika förvärvsmöjligheten av iNovacia har styrelsen för Kancera ansökt om listning av Kanceras aktier på NASDAQ OMX First North. Under förutsättning att Erbjudandet fullföljs beräknas handel på First North att påbörjas omkring den 21 december 2010.


 

Detta är Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag ett projekt för behandling av leukemi samt ett projekt för behandling av solida tumörer. Båda riktas mot en typ av egenskaper i cancern som kan resultera i säkrare och mer effektiva behandlingar. Kancera utvecklar även nya typer av modeller för effektiv utvärdering av läkemedelskandidater. Modellerna, som bygger på tumörpreparat och stamceller syftar till att på ett tidigt stadium i utvecklingen av ett läkemedel, långt före kliniska studier, göra det möjligt att säkrare pröva om läkemedelskandidaten har den efterfrågade effekten. I syfte att ytterligare stärka relationen med den etablerade industrin och skapa framtida täckningsbidrag till den egna produktutvecklingen kommer dessa modeller och tekniker erbjudas till tredje part. Kancera bedriver sin verksamhet i Pharmacias tidigare lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Kancera beräknas sysselsätta cirka 20 personer under 2011.

 

Kommande rapporttillfällen: 

 • Bokslutskommuniké   28 februari 2011
 • Delårsrapport jan–mars, 3 månader   25 maj 2011
 • Årsstämma i Stockholm   27 maj 2011              

För ytterligare information, kontakta gärna, 

 • Thomas Olin, VD: 0735 204001

Adress:
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm
Besök gärna bolagets hemsida
www.kancera.com  

Tillbaka