Kanceras ROR-hämmare kan slå ut icke behandlingsbar leukemi

2012-05-23

Kancera har visat att substanser som blockerar proteinet ROR-1 har en effekt också i leukemiceller från patienter för vilka nuvarande standardbehandling inte fungerar. Studierna har genomförts av Kanceras samarbetspartner och medgrundare Professor Håkan Mellstedt och hans forskargrupp vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Kronisk Lymfatisk Leukemi, KLL är den vanligaste formen av leukemi bland den vuxna befolkningen i både Europa och USA. En kategori av KLL-patienter har cancerceller som står emot nuvarande standardbehandling med fludarabin. Prognosen för dessa patienter är dålig. Behovet av ny och effektiv terapi som fungerar också i denna grupp av s.k. fludarabinrefraktär KLL är därför stort och starkt efterfrågat.

I studien har cancerceller isolerats direkt från åtta KLL-patienter vars leukemi är resistent mot behandling med fludarabin. De isolerade cancercellerna har sedan exponerats för Kanceras ROR-hämmare varvid en signifikant effekt på hälften av dessa resistenta tumörer kunde säkerställas. Resultaten anses mycket lovande med tanke på att detta är en mycket svårbehandlad patientkategori med dålig prognos där sjukvården och läkemedelsindustrin aktivt letar efter effektivare läkemedel.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numer vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna                               Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka