Kanceras nyemission slutförd och tillför 61,4 MSEK

2020-04-02

Kanceras nyemission i form av Units har slutförts och tillför ca 61,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 100 procent, varav cirka 31,9 % med och utan företrädesrätt samt cirka 68,1 % av emissionsgaranterna. Av emissionens totala antal Units tecknades 49.506.441 st med stöd av uniträtter, 743.105 st utan stöd av untirätter och 107.119.573 st tecknades av emissionsgaranter. 

Emissionen avsåg högst 157.369.119 aktier och 314.738.238 vederlagsfria teckningsoptioner. Den första teckningsoptionen (TO4) ger för varje två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Den andra optionen (TO5) ger rätt under perioden juni – november 2021 för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 13.114.093,25 SEK till sammanlagt 30.599.550,92 SEK. Antalet aktier i bolaget kommer att öka med 157.369.119 st till 367.194.611 st. Varje aktie har en röst. Aktiens kvotvärde är 0,0833 (1/12) SEK. 

Lämnade garantier och del av Bolagets ersättning till rådgivare ersätts med nyutgivna Units på samma villkor som i nyemissionen. Det sammanlagda antalet Units som utges som ersättning för lämnade garantier uppgår till 15.736.915 st och ersättningen till rådgivare med 3.902.754 st. Ersättningarna ökar antalet aktier med 19.639.669 st och antalet teckningsoptioner TO4 med 19.639.669  st och TO5 med 19.639.669  st. Ersättningen till garanter och rådgivare ökar aktiekapitalet med 1.636.639,08 SEK till 32.236.190,00 SEK.

Om samtliga inom ramen för nyemissionen och inom ramen för ersättning till garanter och rådgivare utgivna teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 16.366.390 st och öka aktiekapitalet med högst 1.363.865,83 SEK till sammanlagt högst 33.600.055,83 SEK.

Förlängning av första lösenperioden för TO4

Med anledning av den rådande marknadsturbulensen och situationen kring COVID-19 i kombination med osäkerheten kring utvecklingen i närtid har Kanceras styrelse som tidigare meddelats beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 9 april 2020 att den första lösenperioden för TO4 ska förlängas. Två teckningsoptioner av serien TO4 föreslås därför ge rätt att under perioden 4 maj – 30 september 2020 teckna en ny aktie för 0,47 SEK. Förslaget berör inte den andra teckningsperioden för TO4 som infaller i mars 2021 då lösenkursen är 0,85 SEK. TO5 berörs inte av den föreslagna villkorsändringen.

Tilldelning

Besked om tilldelning för Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota och likvid skall erläggas enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Handel med BTU och leverans av nya aktier

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 15 april 2020 varefter leverans av nya aktier och teckningsoptioner kommer att ske. Delregistrering av nyemissionen kan komma att ske i syfte påskynda leverans av betalda aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Rådgivare

Finansiell rådgivare i samband med nyemissionen är G&W Fondkommission.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl.08.30 CET.

Tillbaka