Kanceras nyemission genomförd

2018-05-25

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 20 april 2018 beslutades om nyemission om högst 59,5 MSEK i form av units. Nyemissionen är nu genomförd och tecknades, inklusive teckning av emissionsgaranter, till ett belopp om cirka 48 MSEK (cirka 80,7 procent).

Nyemissionen tillför således Kancera AB ca 48 MSEK före emissionskostnader.

Kanceras styrelse bedömer att detta likvidtillskott tillsammans med övriga tillgängliga medel täcker kostnaderna för emissionens huvudsakliga mål att förbereda och genomföra klinisk fas IIa-studie av KAND567 inom Fractalkineprojektet.

Emissionen avsåg högst 49 545 130 units till en kurs av 1,20 SEK. Tre gamla aktier berättigade till teckning av en unit. Teckningsperioden löpte under perioden 4 – 22 maj 2018. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att under perioden 22 maj – 22 november 2019 teckna en ny aktie för 1,95 SEK.

Totalt tecknades 40 000 000 units. 28 162 031 units tecknades med stöd av uniträtter. 2 341 646 tecknades utan stöd av uniträtter. 9 496 323 units tecknades av emissionsgaranter. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 80,7 procent, varav cirka 61,6 procent med och utan företrädesrätt samt cirka 19,2 procent av emissionsgaranterna.

Aktier och aktiekapital

Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 3 333 333,33 SEK till sammanlagt 16 169 615,95 SEK. Antalet aktier i bolaget kommer att öka med 40 000 000 till 188 635 392. Varje aktie har en röst. Aktiens kvotvärde är 0,0833 (1/12) SEK.

Om samtliga emitterade teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier kommer ytterligare 20 000 000 aktier emitteras.

Emissionskostnader

Nyemissionen var säkerställd till 48 MSEK genom garantiåtaganden. Arvode för garanterat belopp utgår med antingen 10 procent i kontant ersättning eller 12 procent i form av nyemitterade units. Om samtliga garanter skulle välja kontant ersättning uppgår garantiarvodet till 4,8 MSEK. Om samtliga garanter skulle välja ersättning i form av units uppgår arvodet till 4,8 miljoner nyemitterade units av samma slag som i företrädesemissionen.

Arvodet till Kanceras rådgivare i nyemissionen, G&W Fondkommission, kommer till viss del att erläggas i form av units.

Beslut om slutlig sammansättning av ersättning till garanter och G&W Fondkommission kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Tilldelning

Besked om tilldelning för units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota och likvid skall erläggas enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Handel med BTU och leverans av nya aktier

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 14 juni 2018. Leverans av nya aktier och teckningsoptioner beräknas ske omkring den 21 juni 2018. De nyemitterade aktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North.

Rådgivare

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är G&W Fondkommission.

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 11.30 CET.

Tillbaka