Kanceras nyemission avslutad

2012-06-08

Styrelsen i Kancera AB beslutade den 11 maj 2012, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 3.787.000 aktier till en kurs av 2,30 SEK per aktie. Fyra gamla aktier berättigade till teckning av en ny aktie. Teckningstiden löpte den 22 maj – 4 juni 2012.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 3.607.208 aktier, varav 3.162.683 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 444.525 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades således till ca 95 procent. Nyemissionen tillför Kancera AB ca 8,3 MSEK före emissionskostnader.

Efter registrering av nyemissionen kommer Kancera ABs aktiekapital att uppgå till 1 562 934 SEK fördelat på 18 755 208 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,083 (1/12) SEK.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna

Thomas Olin, VD:
Tel 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.se

Tillbaka