Kanceras nyemission avslutad

2012-12-21

Vid extra bolagsstämma i Kancera AB den 1 november 2012 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avsåg högst 18 756 208 aktier till en kurs av 0,69 SEK per aktie. En gammal aktie berättigade till teckning av en ny aktie. Teckningstiden löpte (efter förlängning) under perioden 13 november – 18 december 2012.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 13 511 466 aktier, varav 7 069 249 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 6 442 217 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades således till ca 72 procent. Nyemissionen tillför Kancera AB ca 9,3 MSEK före emissionskostnader.

Efter registrering av nyemissionen kommer Kancera ABs aktiekapital att uppgå till 2 688 972,83 SEK fördelat på 32 267 674 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,083 (1/12) SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet inom Karolinska Science Park. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.com/

Tillbaka