KANCERA

2017-06-01

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 juni 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 juni 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 13 juni 2017 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 juni 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Val av minst en justeringsman.

5.          Godkännande av dagordning.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Godkännande av beslut om nyemission.

8.          Stämmans avslutande.

Godkännande av beslut om nyemission

Styrelsen för Kancera AB beslutade den 3 maj 2017 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen har slutförts och blev övertecknad. Nyemissionen beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016. Bemyndigandet innehöll vissa instruktioner från årsstämman om bemyndigandets användningsområde. Dessa instruktioner kan innebära att en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inte omfattades. Styrelsen har därför beslutat att framlägga emissionsbeslutet för stämmans godkännande, varigenom nyemissionens genomförande säkerställs aktiebolagsrättsligt.

Handlingar till stämman

Styrelsens beslut om nyemission den 3 maj 2017 hålls tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i juni 2017

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka