Kancera verkställer omvänd split

2021-01-19

Vid årsstämman i Kancera 2020 beslutades att genomföra en sammanläggning av Kanceras aktier (s k omvänd split). Beslutet innebär att tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie.

Före genomförandet av sammanläggningen har Kancera 474 195 466 utestående aktier. Kancera genomför nu i ett första steg en nyemission av fyra (4) aktier för att jämna till antalet aktier i bolaget till ett antal som är jämnt delbart med 10. Därefter ska beslutet om sammanläggning registreras hos Bolagsverket. Kancera kommer att offentliggöra en tidsplan för verkställigheten när registreringarna hos Bolagsverket har skett.

Efter genomförd split kommer Kancera ha 47 419 547 utestående aktier.

Aktieägare vars aktieinnehav i Kancera inte är jämnt delbart med tio kommer vederlagsfritt erhålla så många aktier som erfordras för att innehavet ska vara jämnt delbart med tio. Ingen åtgärd från aktieägarnas sida erfordras.

Styrelseordföranden Erik Nerpin kommer att låna ut aktier för att underlätta verkställigheten av sammanläggningen. Detta lån av aktier kommer att framgå av insynsrapporteringen på Finansinspektionens hemsida.

Villkoren för Kanceras utestående teckningsoptioner TO 4 och TO 5 räknas om för att återspegla sammanläggningen enligt följande:

TO 4 – Före sammanläggningen ger två teckningsoptioner av serie TO 4 rätt att teckna en aktie för 0,85 SEK. Efter sammanläggningen kommer tjugo optioner av serie TO 4 ge rätt att teckna en ny aktie för 8,50 SEK. TO 4 kan utnyttjas för nyteckning under perioden 1 – 31 mars 2021.

TO 5 – Före sammanläggningen ger tre teckningsoptioner av serie TO 5 rätt att teckna en ny aktie för 1 SEK. Efter sammanläggningen kommer trettio teckningsoptioner av serie TO 5 ge rätt att teckna en ny aktie för 10 SEK. TO 5 kan utnyttjas för nyteckning under perioden 1 juni – 30 november 2021.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, verkställande direkt ör: 0735-20 40 01

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver forskning och läkemedelsutveckling inom i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm i syfte att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, t.ex. i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka