Kancera väljer en första läkemedelskandidat i ROR projektet

2014-11-03

Kancera rapporterar härmed resultat från en fördjupad analys av den prekliniska effektstudie som slutfördes under det tredje kvartalet enligt pressmeddelande den 3 oktober 2014. Resultaten konfirmerar att antalet cancerceller i det lymfatiska systemet reduceras i en djurmodell av kronisk lymfatisk leukemi efter 7 dagars peroral behandling (via munnen) med KAN0439834. Resultaten från effekt och toleransstudier stödjer valet av KAN0439834 som första läkemedelskandidat och pekar samtidigt på möjligheter att ytterligare förbättra effektprofilen genom att vidareutveckla tekniken för tillförsel av produkten.

Den fördjupade utvärderingen av effektstudien i preklinisk modell för kronisk lymfatisk leukemi baseras i huvudsak på analys av celler med s.k. flödescytometri, proteinanalys samt analys av möjliga sidoeffekter. Analys av celler med flödescytometri har genomförts på de mänskliga cancerceller som tillförts i djurmodellen. Resultaten visar att antalet mänskliga leukemiceller och ROR-bärande celler har minskats med cirka 75% efter sju dagars daglig peroral behandling med 40 mg/kg av KAN0439834. Proteinanalys har genomförts med hjälp av markörer för aktivering av ROR1 i cancerceller samt för apoptos (cellernas självdestruktion). Resultaten från proteinanalysen visar att de djur som har behandlats med 40 mg/kg av KAN0439834 peroralt per dag har en minskad ROR1 aktivitet samt en ökad apoptos. Toleransstudier visar att mjältens friska celler inte påverkas av behandling med KAN0439834 vid använd dos vilket understödjer att effekten av denna substans huvudsakligen är riktad mot cancerceller. En klinisk-kemisk analys av 17 markörer i blodet på behandlade djur visar indikation från 1 markör att viss sidoeffekt förekommer. Nämnda markör är en känslig indikator för leverpåverkan som tidigare har visats ge utslag efter intag av vissa livsmedel och godkända läkemedel. Denna levermarkör kommer att bevakas under den vidare utvecklingen av KAN0439834 som läkemedel.

Sammantaget stödjer resultaten Kanceras val av KAN0439834 som första läkemedelskandidat i ROR projektet. Utvecklingen fokuseras nu på ny teknik för peroral tillförsel av KAN0439834 samt vidare prekliniska studier av effekt och tolerans i djurmodeller av flera cancersjukdomar.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 30:a september 2014 till cirka 6300. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka