Kancera utvärderar immuno-onkologisk läkemedelskandidat

2015-09-08

Kancera har ingått ett avtal med Acturum Life Science AB i syfte att utvärdera och vidareutveckla den unika Fractalkine-hämmaren AZD8797. Publicerade forskningsresultat pekar på att Fractalkine-signalering sannolikt bidrar till tillväxt och spridning av tumörer samt till den smärta som ofta uppkommer vid cancer. Dessutom har närvaro av Fractalkine beskrivits vara associerat till en bristande effekt av immuno-onkologiska läkemedel. Dessa forskningsresultat ger sammantaget en ny bild av Fractalkine-signalering som måltavla för cancer. Mot denna bakgrund kommer Kancera att utvärdera hur väl Fractalkine-hämmaren AZD8797 kan stoppa tumörtillväxt och lindra svår smärta.

Läkemedelskandidaten AZD8797 har ursprungligen framgångsrikt utvecklats av AstraZeneca i Södertälje som en effektiv hämmare av Fractalkine-signalering. Den föreliggande dokumentationen av AZD8797 omfattar läkemedelsegenskaper, säkerhet, toxikologi samt produktion. Kancera gör bedömningen att denna dokumentation har goda möjligheter att uppfylla de krav som ställs inför klinisk fas på ett cancerläkemedel. AstraZeneca utvecklade ursprungligen AZD8797 mot multipel skleros och visade effekt av AZD8797 mot denna sjukdom i en preklinisk modell (se publikation i PNAS den 8 april, 2014, vol. 111, nr. 14, sid 5409). Acturum Life Science förvärvade rättigheterna till Fractalkine-projektet från AstraZeneca i samband med att Acturum övertog AstraZenecas forskningsanläggning i Södertälje. AstraZeneca har dock behållit rättigheterna att utveckla Fractalkine-hämmare mot luftvägssjukdomar.

Avtalet med Acturum Life Science ger Kancera rätt att utvärdera AZD8797 i prekliniska studier och sedan förvärva projektet. Detta avtal innebär inga utgifter för Kancera utöver investering i patentportföljen samt i den vetenskapliga utvärderingen.

I det fall Kancera väljer att förvärva Fractalkineprojektet, efter den prekliniska utvärderingsfasen, betalas Acturum med sammanlagt 6 miljoner Kancera-aktier uppdelat i tre delsteg vilka endast uppnås om projektet utvecklas framgångsrikt. Denna betalningsmodell innebär att de båda bolagen delar på risken i produktutvecklingen fram till att första studien har genomförts i människa. Kancera avser att förstärka skyddet för Fractalkine-hämmaren genom ansökan om registrering som särläkemedel (”Orphan drug designation”) med målet att säkerställa minst 10 års marknadsexklusivitet i Europa och 7 år i USA.

Då AZD8797 redan uppfyller de läkemedelsegenskaper som Kancera bedömer krävs för den biologiska utvärderingen av effekt mot cancer kan projektet drivas utan att väsentligt påverka resurstilldelningen i Kanceras övriga projekt.

”Avtalet med Acturum ger Kancera tillgång till en tekniskt stark läkemedelskandidat inom ett dynamiskt område för läkemedelsutveckling. Därmed är vi bra rustade för att utvärdera hur den lovande forskningen om Fractalkine kan översättas till en ny effektiv immuno-onkologisk behandling” säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Peter Sjöstrand, företrädare för Acturum Life Science AB och dess huvudägare FAM (Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag) fortsätter, ”avtalet med Kancera ger bästa förutsättningar för en professionell utvärdering och vidare utveckling av Fractalkine-projektet inom ett mycket angeläget medicinskt område. I och med att Acturum förbinder sig att behålla de aktier i Kancera som erhålls som betalning för projektet under minst fem år innebär avtalet också starten på ett långsiktigt engagemang i Kancera.”

Om Fractalkine-projektet
Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via CX3CR1-receptorn, även kallad G-protein kopplad receptor 13 (GPCR13). I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. Djurstudier visar att Fractalkine och dess receptor inte är nödvändiga för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta vilket indikerar att en hämning av Fraktalkine-signalen med ett läkemedel troligen kan tolereras utan betydande biverkningar. Fractalkine och dess receptor har visats vara kopplade till tillväxt och spridning av pancreas-, bröst- och prostatacancer. Cancerceller som har Fractalkine-receptorn på sin yta vandrar även mot nervändor som har Fractalkine på sin yta. Genom att cancerceller på så sätt leds att omge och trycka på nerver kan cancersmärta uppkomma. En annan föreslagen mekanism för hur Fractalkine och dess receptor påverkar utveckling av tumörer är att bidra till att kroppens makrofager omvandlas från att vara ett hot mot cancern (M1 formen) till att understödja cancern (M2 formen). Denna mekanism har även föreslagits vara kopplad till hur väl en patient förväntas svara på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1 såsom nivolumab, pembrolizumab och pidilizumab. Under 2014 och 2015 har studier publicerats som påvisar att frånvaro av Fractalkine i tumörceller är en signifikant markör för hur framgångsrik den immuno-onkologiska behandlingen förväntas bli (se t.ex. publikation i Nature den 27 nov., 2014, vol. 515, sid 563). Mot bakgrund av dessa observationer finns det anledning att vidare studera om hämning av Fractalkine-signalering med AZD8797 har förutsättningar att öka andelen patienter som svarar på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 12 personer. Aktien handlas på nasdaq first north och antalet aktieägare uppgick per den 31 juli 2015 till cirka 7400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Om Acturum
Utvecklingsbolaget Acturum Life Science är ett dotterbolag till Acturum, som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och byggbolaget PEAB. Bolaget bildades 2013 för att driva Biovation Park genom att tillvarata och utveckla den högklassiga forskningsmiljön som AstraZeneca byggt upp i Södertälje. Satsningen är ett långsiktigt åtagande för att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och företagande inom hela life science området med uthållighet och tillväxt. Genom forskningssamarbete och förvaltning av projekt, utrustning, kemikalier och inte minst kompetens skapar Acturum möjligheter för forskning av hög kvalitet.

www.biovationpark.com

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka