Kancera; uppdatering om organisation och lokaler

2013-02-20

Den 16 oktober 2012 meddelade Kancera en handlingsplan för att ge bolaget ökad flexibilitet vad gäller såväl kapacitet som kostnader. Som ett led i denna omstrukturering har verksamheten under 2013 fokuserats på ROR projektet samtidigt som en ny mindre organisation är under uppbyggnad inom moderbolaget Kancera AB.

Denna mindre organisation inom Kancera utgörs av en bibehållen kärnkompetens för utveckling av läkemedel mot ROR vilken kompletteras med ökad sourcing av externa specialisttjänster.

I syfte att möjliggöra tillgång till ett högteknologiskt laboratorium för Kanceras nya mindre organisation, samt stärka tillgången till externa specialisttjänster inom Karolinska Science Park, har Kancera ingått avtal med
a)     Humlegården Fastigheter AB om hyra av mindre och mer kostnadseffektiva laboratorielokaler som är bättre anpassade till ROR projektets behov än de lokaler som tidigare hyrdes av iNovacia. Humlegården Fastigheter AB kan därmed erbjuda andra FoU bolag resurseffektiva laboratorielösningar i Kanceras närhet vilket ger utrymme för samarbeten och synergier.
b)    Sobi AB om övertagande av Sobi ABs fordran mot iNovacia om 5 Mkr som är säkerställd genom företagshypotek i bl.a. iNovacias laboratorieutrustning och instrumentpark. Fordringen övertas mot en betalning om 2 Mkr till Sobi AB.

Dessa avtal gör det även möjligt för Kancera att utvärdera den kommersiella bärkraften för ett nytt affärssegment med inriktning på finkemikalier för diagnostik och biologisk analys. Finkemikalier är ett industrisegment som omfattar kemikalier som säljs i begränsade volymer, till ett högt marknadspris, för att lösa uppgifter inom såväl forskning, utveckling och produktion. Kancera har genom utveckling av såväl diagnostik som läkemedel inom ROR projektet förvärvat know-how som kan omsättas i kommersialisering av nya finkemikalier. Vid positivt utfall kommer den laboratorieanläggning som Kanceras disponerar över via hyresvärden Humlegården Fastigheter AB kunna nyttjas för produktion, kvalitetskontroll och färdigställande av finkemikalier för vidare försäljning via distributörer.

Ovanstående åtgärder syftar till att skapa en långsiktigt ekonomiskt uthållig och tekniskt stark organisation inom Kancera AB för utveckling av innovativa läkemedelsprojekt mot svåra cancersjukdomar.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 12 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1200. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.se/

Tillbaka