Kancera; Uppdatering angående projektportfölj

2013-02-12

Under decembers stora cancerkongress 2012 för ”American Society for Hematology” (ASH)  i Atlanta, USA, stod ROR åter i centrum för forskare och industriföreträdare som angreppspunkt för nya läkemedel mot vissa idag obotliga sjukdomar.

Forskare från University of California, San Diego, visade att ROR-hämning kan bli en viktig behandling av den svåra cancerformen Akut Myeloisk Leukemi (AML). Tillsammans med Kanceras egna studier visar detta att substanser som blockerar ROR har potential att bekämpa såväl den oftast förekommande kroniska som den oftast förekommande akuta formen av leukemi. Kancera och dess medgrundare, Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet, stod tillsammans med sin forskargrupp bakom två vetenskapliga arbeten som presenterades på ASH. Ett arbete som visar hur de patienter som förväntas svara bäst på behandling av ROR-hämmare kan identifieras, och ett arbete som visar att antikroppar och småmolekyler mot ROR slår på cancercellerna med liknande verkan.

Kancera har nyligen lyckats vidareutveckla egenskaperna för bolagets ROR-hämmande småmolekyler så att de med ytterligare ökad effektivitet slår ut cancerceller från leukemipatienter som inte längre hjälps av tillgängliga läkemedel. Detta har uppnåtts samtidigt som Kanceras substanser behåller, eller ökar, träffsäkerheten mot själva cancern jämfört med kroppens friska celler. Det som fortfarande kvarstår för Kancera att uppnå är att öka stabiliteten för ROR-hämmarna i levern så att tillräckligt mängd aktivt läkemedel når in i tumören. Kancera fortsätter att investera i patentskydd för bolagets framtida ROR-riktade läkemedel, senast genom registrering av en internationell patentansökan (PCT/EP2013/051772) under januari 2013 och genom förvärv av exklusiva rättigheter till en patentansökan gällande humana monoklonala antikroppar (WO 2012/076727). Den emission som avslutades i december 2012 och inbringade 9,3 Mkr före emissionskostnader har lagt grunden för 2013 års plan att leverera en läkemedelskandidat inom ROR-projektet.

Kancera har tidigare rapporterat att bolagets PFKFB3-hämmare bromsar pankreas-cancer i djurmodell. Uppföljande analys av Kanceras resultat visar att nivån på hämningen av PFKFB3-proteinet inne i cancercellen korrelerar väl med den tillväxthämning som noteras i såväl enskilda cancerceller som i en hel tumör. Detta stärker ytterligare PFKFB3 som måltavla för behandling av cancer. En internationell patentansökan (PCT/EP2012/076836) registrerades i december 2012 i syfte att vidmakthålla möjligheterna till ett framtida starkt patentskydd för Kanceras prioriterade PFKFB3-hämmare. Kancera avser dock att säkra ytterligare finansiering innan vidare utveckling av PFKFB-projektet återupptas.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om PFKFB-projektet
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att anpassa sig till perioder av syrebrist, kan väg banas för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 resulterar i minskad ämnesomsättning i cancercellerna och minskad celltillväxt.

PFKFB3 är vanligare förekommande i syrefattig tumörvävnad än i frisk vävnad vilket skapar förutsättningar för en riktad effekt terapi med färre biverkningar än traditionell kemoterapi. En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 12 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1200. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida http://www.kancera.se/

Tillbaka