Kancera tillförs cirka 46,3 MSEK i emissionslikvid via företrädesemission

2022-11-16

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 12 oktober 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman 25 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 46,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 51,57 procent, vilket innebär att emissionsgarantierna inte behöver tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Kancera således totalt cirka 46,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 45,73 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 5,84 procent, utan stöd av uniträtter, vilket innebär att Kancera tillförs cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 10,6 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om högst cirka 5,8 MSEK, motsvarande 13 procent av det garanterade beloppet om cirka 45 MSEK). Emissionsgaranter kan komma att välja att erhålla del av garantiersättningen i nyemitterade units så som tidigare kommunicerats av Bolaget. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 24,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie.

”Vi vill tacka befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen, trots det utmanande marknadsklimatet. Vi har nu resurser för en klinisk studie mot långt framskriden äggstockscancer som idag saknar effektiva behandlingsalternativ. Med ett tydligt stöd från ledande kliniska experter inom gynekologisk onkologi i Norden känner vi också ett starkt momentum för genomförande av denna angelägna studie. Kapitalanskaffningen medför att Kanceras projektportfölj nu växer ytterligare i styrka och ger oss rätt förutsättningar för att dels uppfylla stora medicinska behov och dels leverera i enlighet med våra affärsmässiga mål”, säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 31 oktober 2022. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut imorgon den 17 november 2022. De som tecknat units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 19 303 140 SEK genom emission av 23 163 768 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Kancera att uppgå till cirka 66 089 763 SEK fördelat på 79 307 716 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,83 SEK.

Teckningsoptioner
Genom Företrädesemissionen emitteras även 7 721 256 teckningsoptioner av serie TO 6, vilka berättigar till teckning av 7 721 256 aktier i Bolaget.
De teckningsoptioner av serie TO6 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Kancera under teckningsperioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är satt till 3,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 23,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 6 434 380 SEK.

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket.
Nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 49 2022.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin, VD
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kancera AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna

Tillbaka