Kancera tillförs cirka 101,3 MSEK i emissionslikvid

2021-05-24

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) samt den riktade emission av aktier (den ”Riktade Emissionen”), som beslutades av styrelsen den 19 april 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 28 maj 2020. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 66,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 65,8 procent, vilket innebär att cirka 14,2 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Den Riktade Emissionen om cirka 20,4 MSEK fulltecknades. Genom nyemissionerna tillförs Kancera således totalt cirka 101,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 59,4 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 6,4 procent, utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 14,2 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att Kancera tillförs cirka 80,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 12,6 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 6,4 MSEK, motsvarande 8 procent av det garanterade beloppet om cirka 80,3 MSEK). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 12,70 SEK per aktie.

Den Riktade Emissionen om cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK, fulltecknades och tecknades av bland andra Nyenburgh Holding B.V. samt Fårö Capital AB. Den Riktade Emissionen genomfördes på samma villkor som Företrädesemissionen.

– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionerna för ert fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en dynamisk period i bolagets utveckling, där de nu tillförda finansiella medlen säkerställer genomförandet av avgörande steg i läkemedelsutvecklingen mot hyperinflammation och cancer under de kommande åren, säger Thomas Olin, VD för Kancera.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 4 maj 2021. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 24 maj 2021. De som tecknar aktier utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 5 311 615,00 SEK genom emission av 6 373 938 nya aktier. Den Riktade Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 1 336 602,50 SEK genom emission av 1 603 923 nya aktier. Efter registrering av nyemissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Kancera att uppgå till cirka 46 485 490,01 SEK fördelat på 55 782 588 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,83 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 23 2021.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

Denna information är sådan information som Kancera är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl. 8:30 CEST.

För ytterligare information
Thomas Olin, VD Tel: +46 735-20 40 01
E-post: thomas.olin@kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Kancera. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida. Varken teckningsrätter, betald tecknad aktie (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion. Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Kanceras aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Kancera lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Tillbaka