Kancera tillförs 5,9 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner

2023-05-19

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 6 (”Teckningsoptionerna”). Totalt utnyttjades 1 977 427 stycken Teckningsoptioner, motsvarande cirka 25,4 procent av antalet utestående Teckningsoptioner, för teckning av 1 977 427 aktier till teckningskursen 3,00 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Kancera cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader.

Då Kanceras aktiekurs har legat under teckningskursen för TO 6 under slutet av teckningsperioden är den begränsade teckningsgraden logisk. Jag vill samtidigt understryka att Kancera genom kapitaltillskott under 2022 har säkerställt finansiering för tre kliniska studier och kommer ha ett starkt nyhetsflöde under de kommande 18 månaderna från FRACTAL-studien mot hjärtinfarkt, KANDOVA-studien mot äggstockscancer och den första kliniska studien med läkemedelskandidaten KAND145”, säger Kanceras VD Thomas Olin.

Totalt nyttjades 1 977 427 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 25,4 procent av samtliga Teckningsoptioner, för teckning av 1 977 427 aktier till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Kancera cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.kancera.com.

Levarans av nya aktier
De nya aktierna som tecknats via Teckningsoptionerna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Så snart emissionen blivit registrerad vid Bolagsverket och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de upptas till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket beräknas ske omkring vecka 22, 2023.

Antal aktier och aktieägare
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Kancera med 1 977 427 aktier, från 79 528 372 aktier till 81 505 799 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,83 SEK. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 647 855,83 SEK, från cirka 66 273 643,35 SEK till cirka 67 921 499,19 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 2,4 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till Kancera i samband med optionsinlösen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin
VD, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

För mer information se: www.stockholmcorp.se

Tillbaka