Kancera slutför förvärv av Fractalkineprojektet mot autoimmuna sjukdomar och cancer

2017-04-03

Kancera AB (publ) har tidigare meddelat styrelsens beslut att använda Bolagets exklusiva option att förvärva Fractalkineprojektet av Acturum Real Estate AB efter överföring av resultat och know-how.  Denna överföring av resultat och know-how har nu avancerat så långt att beslut har tagits att slutföra förvärvet av Fractalkineprojektet från Acturum Real Estate AB.

Betalning för Fractalkineprojektet sker genom kvittningsemission i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier i Kancera AB. Delbetalningarna görs i takt med att projektet utvecklas framgångsrikt fram till att första kliniska studien har genomförts. Den första betalningen om 2 miljoner aktier förfaller när Kancera AB ansöker om tillstånd för klinisk prövning.

Om Fractalkineprojektet
Fractalkine är en immunreglerande faktor, så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn, även kallad G-protein kopplad receptor 13 (GPCR13). Mängden fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera inflammatoriska sjukdomar, i cancer och i kroniska smärttillstånd. Kanceras läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot inflammation och smärta i flera prekliniska sjukdomsmodeller. Kancera förbereder nu projektet för kliniska studier.

I den friska individen reglerar fractalkine och dess receptor, CX3CR1, vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. Djurstudier visar dock att receptorn för fractalkine inte är nödvändiga för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta trots att receptorn saknas. Den samlade forskningen stödjer sammantaget hypotesen att CX3CR1 är mer avgörande för att framkalla sjukdom än för att hålla individen frisk.  Att effektivt kunna motverka lokal inflammation och samtidigt bibehålla ett väl fungerande immunförsvar hos patienten väntas utgöra grunden för en framgångsrik utveckling av KAND567.

Blockering av fractalkine-systemet har i kliniska studier visats ge önskad effekt mot auto-immuna sjukdomar som Crohns sjukdom och reumatoid artrit hos svårbehandlade patienter. Dessa positiva studier har utförts av läkemedelsbolaget Eisai med en monoklonal antikropp. Studiernas resultat innebär att sannolikheten ökar för att Kancera ABs läkemedelskandidat KAND567 når en klinisk och kommersiell framgång som det första småmolekylära läkemedlet som verkar genom fractalkine-systemet mot flera folksjukdomar.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 13 januari 2017 över 7700 . FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3:e april 2017 kl. 08:30 CET.

Tillbaka