Kancera rapporterar resultat från klinisk Fas I-studie samt strategi för fortsatt utveckling av KAND567

2018-02-19

Kancera AB (publ) rapporterar härmed resultat från en Fas I-studie i friska försökspersoner med den immunreglerande läkemedelskandidaten KAND567. Studien visar att KAND567 är säker och väl tolererad upp till 500 mg två gånger per dag under 7 dagar.  De nivåer i plasma som uppnåddes med KAND567 vid den dosen är fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva nivån för terapeutisk effekt i människa. Vid ytterligare höjning av dosen noterades en reversibel förhöjning av markörer för leverpåverkan. Resultaten visade även att KAND567 blockerar fractalkine-systemet genom att minska antalet fractalkine-receptorer på ytan av immunceller.  Vidare rapporteras resultat från tre prekliniska sjukdomsmodeller som visar på hjärt-kärl-skyddande egenskaper av KAND567. Bolaget utvärderar nu förutsättningar för fortsatt klinisk utveckling av KAND567 mot cancer och inflammationsorsakade skador i hjärta och kärl, t.ex. i samband med infarkt.

Design 

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas I studie i friska försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper (upptag, plasmakoncentrationer och utsöndring) av KAND567. I en första del av studien gavs KAND567 i stigande engångsdoser (8 – 2500 mg) till grupper av friska försökspersoner där en grupp fick KAND567 med och utan föda vid olika tillfällen. I den andra delen av studien gavs KAND567 i stigande doser upp till 7 dagar (300 – 800 mg två gånger om dagen). Sammantaget har 82 försökspersoner ingått i studien, varav 62 fick aktiv substans och 20 placebo.

Resultat

Resultat från singeldos-delen av studien visade att KAND567 var säker och tolerabel i engångsdoser upp till 2500 mg då inga kliniskt relevanta sidoeffekter noterades. Resultaten visar även att KAND567 tas upp effektivt från tarmen till blodet oberoende av föda, samt att KAND567 uppehåller sig i blodet tillräckligt länge i människa för att möjliggöra en dosering en till två gånger per dag.

I multipeldosdelen visade sig KAND567 vara säker och väl tolererad vid dosering upp till 500 mg, två gånger per dag (totalt 1000 mg) i 7 dagar. Denna dos är fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva dosen i människa. Dosbegränsande biverkningar vid 800 mg två gånger per dag (totalt 1600 mg) innefattade magbiverkningar i form av diarre och en kliniskt relevant förhöjning av markörer för leverpåverkan, som återgick till normal nivå efter avslutad behandling. Inga andra kliniskt relevanta sidoeffekter av KAND567 noterades.

I multipeldosdelen studerades även effekten av KAND567 på fractalkinesystemet i blodets immunceller. Efter 7 dagars behandling med KAND567 (300 mg, två gånger per dag) minskade antalet fractalkinereceptorer på cellytan signifikant hos specifika immunceller som NK-celler, T-celler och monocyter. Dessa fynd, tillsammans med in vitro fynd som visar att KAND567 i helblod blockerar fractalkinesignalen i humana immunceller vid låga koncentrationer, visar att KAND567 slår mot fractalkinesystemet genom två samverkande mekanismer.

”Det är uppmuntrande att resultaten från Fas I-studien visar att KAND567 blockerar Fractalkinesystemet så som vi hoppats och att läkemedelskandidaten tolereras väl i doser upp till nivåer som ligger fem till tio gånger över den beräknade effektiva dosen”, säger Thomas Olin, VD Kancera.

”Vi kommer nu jobba vidare på att fördjupa vår förståelse för hur KAND567 påverkar levern i relation till de eftersträvade farmakologiska effekterna för att ta fram underlag för en klinisk utvecklingsplan för såväl kronisk som akut behandling av inflammatoriska sjukdomar och cancer t.ex. lymfom. Att det finns stöd för nyttan av en kortvarig behandling med KAND567 mot till exempel hjärtinfarkt ger projektet ytterligare möjligheter med den goda säkerhetsmarginal vi sett vid akut behandling”, fortsätter Thomas Olin.

Strategi för fortsatt utvärdering och utveckling av KAND567

Parallellt med fördjupade studier av effekt och säkerhet för KAND567 har Kancera AB startat förberedelser inför ett möjligt kliniskt utvecklingsprogram för att studera effekt av KAND567 vid behandling av lymfom (blodcancer) och hjärt-kärlsjukdom. Denna inriktning har potential att resultera i två produkter; en tablett för peroral längre tids behandling av lymfom respektive en produkt för akut behandling efter hjärtinfarkt.

Inriktningen mot lymfom och inflammation i hjärta-kärl bygger på följande resultat.

Lymfom (en form av blodcancer)

Under 2017 publicerades resultat som stödjer att fractalkinesystemet i immunceller korrelerar med ett aggressivt sjukdomsförlopp vid lymfom och föreslår att en blockad av fractalkinesystemet skulle kunna bromsa sjukdomen (1). Mot bakgrund av dessa resultat, samt Kancera ABs resultat från den kliniska Fas I-studien som visar att KAND567 slår mot de utpekade immuncellerna, har Kancera AB inlett ett samarbete med Karolinska Institutet. Samarbetet syftar till att förbereda för en klinisk studie genom att utvärdera biomarkörer för fractalkinesystemet i blod och cancervävnad och effekten av KAND567 på dessa biomarkörer (i isolerat blod från patienterna) vilket kan ge information om vilka patienter som skulle kunna dra klinisk nytta av behandling med KAND567.

Inflammation i hjärta-kärl, till exempel vid hjärtinfarkt

KAND567 har i tre prekliniska djurmodeller visat hjärt-kärl-skyddande anti-inflammatoriska egenskaper genom att signifikant minska infarktstorlek (intern rapport), stabilisera kärlplack (intern rapport) som kan förorsaka infarkt och motverka återförträngning (restenos) efter vidgning av hjärtats kranskärl med s.k. kärlstentar (2). Dessa studier utfördes då projektet ägdes av AstraZeneca. Även publikationer av oberoende forskargrupper stödjer att blockering av fractalkinesystemet skyddar hjärtat i samband med hjärtinfarkt (i djurmodell) (3) och att fractalkinesystemet är en oberoende riskmarkör och pådrivande faktor bakom den inflammation som sker i blodkärl och hjärtmuskeln efter hjärtinfarkt hos människa (4). Tillsammans ger dessa resultat stöd för KAND567 som läkemedelskandidat för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Resultaten ger även information om lämpliga biomarkörer för identifiering av patienter som skulle kunna dra nytta av en sådan behandling.

  1. Oncotarget. 2017 Nov 3; 8(54): 92289–92299 
  2. Biomaterials. 2015 Nov;69:22-9
  3. Exp Physiol 100.7. 2015: 805–817
  4. J Clin Invest. 2015 Aug 3; 125(8): 3063–3076

Om Fractalkineprojektet
KAND567 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som blockerar CX3CR1, receptorn för Fractalkine. Fractalkine är en immunreglerande faktor, så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn och därigenom styr funktionen hos immunceller och cancerceller. Mängden fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera cancerformer, inflammatoriska sjukdomar samt vid hjärtsjukdom.

Kancera ABs läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade småmolekylära läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot inflammation, smärta och hjärt-kärlsjukdomar i flera prekliniska sjukdomsmodeller.

Om Kancera AB (publ)

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 december 2017 cirka 7300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 08.30 CET.

Tillbaka