Kancera rapporterar resultat från analyser av fractalkinesystemet i lymfompatienters immunceller

2019-01-29

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att resultaten från en studie av lymfom-patienters immunceller visar att fractalkine-systemet är aktiverat vid cancerformerna kronisk lymfatisk leukemi, diffust storcelligt B-cellslymfom och Hodgkins lymfom. Med anledning av denna upptäckt kommer bolaget nu att fördjupa studierna av hur läkemedelskandidater som interagerar med fractalkinesystemet, såsom KAND567, kan komma att spela en roll i framtida behandlingar av dessa sjukdomar.

KAND567 verkar genom att blockera fractalkine-receptorn. Receptorn är en viktig spelare i den inflammatoriska processen och ett lovande mål för nya och mer selektiva antiinflammatoriska läkemedel. Vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine i samband med hjärt-kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar och olika former av cancer. Kancera planerar att under andra halvåret 2019 starta en fas IIa-studie med läkemedelskandidaten i patienter som drabbats av hjärtinfarkt, men utvärderar även möjligheterna att ta projektet vidare inom cancerområdet. 

Den nu avslutade studien syftade till att undersöka om fractalkine-systemet är aktiverat och möjligen pådrivande i patienter som drabbats av lymfom. Resultaten, som omfattar analys av immunceller i blodet från 66 patienter, visar att det finns en statistiskt säkerställd aktivering av fractalkine-systemet hos lymfom-patienterna jämfört med en grupp friska kontroller. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Kancera.

Baserat på dessa lovande forskningsresultat har Kancera beslutat att fördjupa sina laboratoriestudier med målet att utröna om läkemedelskandidater som interagerar med fractalkine-systemet, såsom KAND567, har potential att utvecklas till en förbättrad behandling mot lymfom. Dessa uppföljande studier beräknas kunna slutföras under tredje kvartalet 2019.

”KAND567 har genom sina verkningsmekanismer möjligheter att påverka en rad sjukdomstillstånd. Vi räknar med att senare i år initiera en fas II-studie för att utvärdera möjligheten att begränsa skadan på hjärtmuskeln hos infarktpatienter, men resultaten från den nu genomförda studien stödjer fortsatta studier av om läkemedel som riktas mot fractalkine-systemet även kan utvecklas som en potentiell ny behandling vid lymfom”, säger Thomas Olin, verkställande direktör, Kancera AB.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 28 december 2018 cirka 7 400. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, Vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl.08:30: CET. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399.

Tillbaka