Kancera rapporterar positiva resultat från det avslutande delsteget i fas Ib-programmet för KAND567

2020-03-06

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar idag att resultat från fas Ib-programmet för KAND567 visar att läkemedelskandidaten tolereras väl vid intravenös tillförsel. Kancera kommer nu sammanställa en ansökan om tillstånd att starta en klinisk fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt.

Det avslutande delsteget i fas Ib-programmet för KAND567 var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i friska försökspersoner med syfte att studera säkerhet och tolerabilitet av KAND567. Tre olika doser av KAND567 gavs intravenöst under sex timmar till tre grupper om totalt 17 friska försökspersoner. Ytterligare 6 friska försökspersoner erhöll placebo. Sammanlagt har nu KAND567 administrerats till 92 friska försökspersoner i fas I-studier.

Läkemedelskandidaten KAND567 utvecklas för att skydda hjärta och blodkärl från skador i samband med akut hjärtinfarkt. Eftersom man i det akuta skedet efter infarkten snabbt vill uppnå effektiva plasmakoncentrationer av KAND567 krävs intravenös administrering. Kancera har tidigare rapporterat att den koncentration av KAND567 som ger den önskade påverkan på immunsystemet når hjärtat redan inom två minuter från start av den intravenösa infusionen. Den önskade tolerabilitetsprofil som rapporteras idag för intravenös tillförsel kompletterar de tidigare fas I-studier som visar samma önskade egenskaper efter peroral behandling under sju dygn.

Kancera har nu en väl underbyggd doseringsstrategi för KAND567 inför en planerad fas IIa-studie, där dosering med KAND567 kommer att inledas före kärlvidgande behandling och avslutas i samband med att patienten skrivs ut från sjukhuset cirka tre dygn senare. Den förväntade hjärt-kärlskyddande effekten av KAND567 kommer att följas med magnetkamera (MRI) och blodmarkörer för inflammation och hjärtskada.

– Det omfattande fas Ib-programmet för KAND567 har gett positiva resultat och vi ser fram emot att initiera en fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt. Denna studie förväntas kunna slutföras och rapporteras inom ett år från start, säger Thomas Olin, vd för Kancera AB.

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl 12:45 CET.

Tillbaka