Kancera rapporterar övertygande prekliniska resultat och beslut om klinisk utveckling av KAND567 mot äggstockscancer

2022-09-22

Kancera AB (publ) rapporterar idag nya resultat som bekräftar att bolaget fraktalkinblockerare kan öka effekten av kemoterapi och bromsa tumörtillväxt i sjukdomsmodeller av äggstockscancer. Därmed har Kancera uppnått målen för den vetenskapliga utvärderingen av projektet. Bolaget har därför beslutat att ansöka om tillstånd för klinisk prövning läkemedelskandidaten KAND567 mot äggstockscancer som återkommit trots behandling med platinumbaserade cytostatika.

Cirka 300 000 kvinnor drabbas årligen av äggstockscancer i USA och Europa. Sjukdomen diagnosticeras ofta i ett sent skede – i stadium III eller senare – och för dessa patienter är femårsöverlevnaden lägre än 30 procent. Dagens standardbehandling är kirurgi följt av behandling med platinumbaserade cytostatika. Dessa har dock begränsad effekt eftersom cancercellerna utvecklar en förmåga att reparera den DNA-skada som cytostatikabehandlingen orsakar.

“De nya prekliniska resultaten stärker hypotesen att våra fraktalkinblockerare verkar genom två samverkande mekanismer som båda har potential att öka effekten av den vanligaste kemoterapibehandlingen mot långt framskriden äggstockscancer. De här resultaten, tillsammans med det positiva gensvar vi fått från ledande onkologer vad gäller relevansen av fynden, gör att vi nu har en god bas för att ta utvecklingen vidare in i klinisk fas”, säger Kanceras VD, Thomas Olin.

Kanceras har tidigare publicerat resultat från sin prekliniska forskning i en vetenskaplig artikel i tidskriften Cancers. Resultaten visar att bolagets fraktalkinblockerare förhindrar cancercellernas förmåga att reparera de DNA-skador som platinumbaserade cytostatika orsakar varvid effekten av cytostatikabehandlingen kan återfås.

Kancera har nu bekräftat behandlingseffekten i studier i möss som visar att bolagets fraktalkinblockerande läkemedelskandidater i kombination med platinumbaserade cytostatika minskar tumörvolymen, trots att den inplanterade tumören härstammar från cancerceller som är behandlingsresistenta och har hög tillväxthastighet. Effekten kan kopplas till DNA-skada och specifik avdödning av cancerceller. Dessutom visar studierna i möss att behandlingen leder till att tumören förlorar vissa immun- och bindvävsceller som skyddar tumören mot cytostatika.

Kancera har nu beslutat att genomföra en fullt finansierad fas Ib-studie med KAND567 i patienter med äggstockscancer som fått återfall vid behandling med platinumbaserade cytostatika. Avsikten är att en ansökan inlämnas under det fjärde kvartalet i år och att starta studien under första halvåret 2023. Studien kommer ske i samarbete med ledande universitetssjukhus och prövare i Norden. Förutsatt ett positivt studieutfall planerar Kancera att fullfölja utvecklingen av en ny behandling mot äggstockscancer med KAND145. Fördelen med att starta det kliniska programmet mot äggstockscancer med KAND567 och sedan växla över till KAND145 är att bolaget snabbare kan pröva detta nya behandlingskoncept kliniskt eftersom KAND567 redan har den dokumentationen som krävs. Parallellt fortsätter utvecklingen av KAND145 med planen att gå in i klinisk fas Ia under första halvåret 2023. På så sätt kan den vara tillgänglig för fortsatt utveckling mot äggstockscancer direkt vid ett eventuellt positivt utfall av koncepttestet med KAND567. KAND145 har egenskaper som gör den till en mer lämpad produkt för behandling av tumörsjukdomar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkinsystemet är en naturlig del av immunsystemet men återfinns även i avancerad cancer. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-501 260 80

Besök gärna bolaget hemsida; www.kancera.com

Tillbaka