Kancera rapporterar nya övertygande prekliniska resultat från studier av bolagets ROR1-hämmare i B-cellsmalignitet

2022-10-27

Kancera AB (publ) meddelar idag nya resultat från prekliniska studier som understödjer potentialen för bolagets ROR1-hämmare för behandling av mantelcellslymfom (MCL), en undergrupp till B-cellsmalignitet. Prekliniska studier av ROR1-hämmaren KAN571 i MCL visar att KAN571 effektivt dödar cancerceller som utvecklat behandlingsresistens mot etablerade terapier.

Kancera utvecklar två läkemedelskandidater riktade mot behandling av B-cellsmalignitet:

  • Fraktalkinblockeraren KAND145, huvudsakligen mot kronisk lymfatisk leukemi (KLL) genom att neutralisera leukemicellernas stödjande monocyter
  • ROR1-hämmaren KAN571, huvudsakligen mot mantelcellslymfom (MCL) genom att trigga programmerad celldöd, s.k. apoptos

Den här operationella uppdateringen avser utvecklingen av KAN571 för behandling av MCL.

I samarbete med internationellt ledande forskningsgrupper inom B-cellsmaligniteter på Karolinska Institutet i Stockholm och Josep Carreras Leukaemia Research Institute i Barcelona har Kancera bedrivit prekliniska studier av KAN571 i primärtumörer från människa och MCL-cellinjer. Resultaten från studierna visar att KAN571:

  • Effektivt dödar mänskliga cancerceller som inplanterats i djurmodeller
  • Förstärker behandlingseffekten av ibrutinib och venetoclax, två etablerade och vanligt använda behandlingsterapier, i cancerceller som utvecklat behandlingsresistens mot dessa läkemedel

“De nya prekliniska resultaten stärker oss i vår övertygelse att ROR1-hämmare har potential att bli en behandlingsterapi för patienter som utvecklat resistens mot etablerade terapier. Vi är också entusiastiska över det faktum att vi nu i KAND145 och KAN571 har två lovande läkemedelskandidater för behandling av B-cellsmaligniteter, vilket ger oss extra styrka som partner för utveckling av nästa generation av läkemedel mot dessa svårbehandlade sjukdomar”, säger Kanceras vd, Thomas Olin.

Om KAN571
ROR1 är ett receptortyrosinkinas (RTK), som är selektivt för cancer. Oberoende forskare har visat att uttryck av ROR1 spelar en avgörande roll för cancercellers förmåga att stå emot programmerad celldöd, s.k. apoptos. Ökat uttryck av ROR1 har observerats i mängd olika cancersjukdomar. KLL var den första sjukdom i vilken ett ökat uttryck av ROR1 studerades, men har senare visat sig var vanligt förkommande i andra B-cellsmaligniteter och även vissa solida tumörer. Forskning har också visat att det finns ett klart samband mellan ökat uttryck av ROR1 och progression av cancersjukdomen. I förlängningen korrelerar detta med försämrad prognos för överlevnad.

KAN571 är Kanceras längst utvecklade prekliniska kandidat inom ramen för bolagets ROR1-program och har visat sig ha hög effektivitet att åstadkomma celldöd i cancerceller som utvecklat behandlingsresistens. KAN571 har också en lång halveringstid och förväntas därför behöva ges mindre frekvent än vad som är vanligt för liknande preparat.

Kanceras prekliniska forskning inom ramen för ROR1-programmet har huvudsakligen genomförts i KLL och MCL. Baserat på nyligen genomförda analyser av medicinskt behov och marknadspotential har Kancera konkluderat att den största möjligheten för ROR1 hämmare finns inom MCL. MCL är en mycket aggressiv undergrupp av B-cellsmalignitet, med lägre genomsnittlig överlevnadstid (mindre än 5 år) än övriga undergrupper. Mer än 70% av patienterna diagnostiseras i fas IV av sjukdomsutvecklingen, dvs den sista fasen, och betraktas därför som obotliga. Efter första linjens behandling finns i realiteten ingen terapi som har annat än begränsad effekt. Exempel på terapier som används är ibrutinib och venetoclax och när dessa fallerar finns få alternativ kvar.

Kancera kommer nu fortsätta utveckling av KAN571 genom att genomföra musstudier i ibrutinib- och venetoclaxresistenta cellinjer med mål att rapportera resultat under Q2 2023.

Om KAND145
KAND145 är en CX3CR1 antagonist, d.v.s. den blockerar receptorn (CX3CR1) från att binda till fraktalkinliganden (CX3CL1). KAND145 är Kanceras andra generation CX3CR1-antagonist, med primärt fokus att utvecklas mot cancerindikationer som äggstockscancer och B-cellsmalignitet. Kancera har tidigare annonserat beslutet att genomföra kliniska studier av fraktalkinblockerare i behandlingsresistent äggstockscancer, där målet är att återställa mottagligheten för platinum-baserad cytostatika.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Olin
Verkställande direktör, Kancera AB
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Tillbaka