Kancera rapporterar fördjupad analys av fas Ib-programmet med KAND567 som visar önskad påverkan på immunsystemet i människa

2019-12-04

Kancera AB (Nasdaq First North Growth Market: KAN) rapporterar resultat från en fördjupad immunologisk analys av blodprov från ett antal friska försökspersoner i det pågående fas Ib-programmet. Analysen visar att KAND567 effektivt blockerar vissa specifika immunceller som är kända för att kunna ge upphov till akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Detta är första gången som denna effekt kunnat visas på kliniskt relevanta biomarkörer och resultaten ger ytterligare stöd för den potentiella hjärt-kärlskyddande effekten av KAND567.

Vid en akut hjärtinfarkt är det bara runt 50 procent av skadan på hjärtat som uppstår vid den första akuta syrebristen, resten uppstår efter det att patienten behandlats med livräddande ballongvidgning av kärlen. Orsaken är att den initiala hjärtskadan attraherar aktiverade inflammatoriska celler när blodet återigen flödar i kärlet. Resultatet blir en överdriven immunologisk reaktion som drabbar hjärtat ytterligare. De skador som uppstår på grund av immunaktiveringen ökar risken för komplikationer eller nya hjärtinfarkter.

Den immunologiska reaktionen som sker vid hjärtinfarkt beror på en kraftig aktivering av fractalkinesystemet som i sin tur kopplas till högre risk för död inom tre år efter infarkten. Kanceras läkemedelskandidat KAND567 blockerar fractalkinesystemet och förväntas därmed skydda hjärtat. Det pågående fas Ib-programmet undersöker tolerabilitet och dosering av intravenöst administrerad KAND567 inför en planerad fas IIa-studie i patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt.

En fördjupad immunologisk analys av blodprov från ett antal friska försökspersoner som ingår i fas Ib-programmet visar nu för första gången att KAND567 har önskad påverkan på immunsystemet i människa. Att KAND567 blockerar fractalkinesystemet i människa har visats i tidigare studier, men data har hittills saknats som bevisar att blockeringen leder till att de immunologiska processerna som skadar hjärtat bromsas. Den nu genomförda analysen visar att de försökspersoner som erhållit KAND567 får sänkta nivåer av en etablerad och kliniskt relevant immunmarkör. Effekten på immunmarkören bevisar att blockeringen av fractalkinesystemet leder till en betydande minskning i aktivitet hos två typer av immunceller som båda är kända för att kunna orsaka inflammatoriska sjukdomar; monocyter/makrofager och NK-celler (”natural killer cells”). Full effekt sågs redan vid den första mätpunkten som var två timmar efter infusion.

Förutom att bevisa att KAND567 har den önskade effekten på immunsystemet, innebär resultaten att KAND567 och KAND145 (som verkar på samma sätt som KAND567) har potential att uppnå betydande skyddande effekter i såväl kardiovaskulära sjukdomar som andra akuta och kroniska sjukdomar, inklusive inflammatoriska nisch-sjukdomar och cancer.

Kancera förbereder nu det sista steget i fas Ib-programmet i friska försökspersoner som genomförs i syfte att studera säkerhet och tolerabilitet vid intravenös infusion av KAND567, samt för att generera information om optimal infusionshastighet för att snabbt nå den aktiva blodkoncentrationen i den planerade fas IIa-studien i hjärtpatienter.

– De nya resultaten ger övertygande stöd för att KAND567 och KAND145 har potential att hjälpa patienter med svåra inflammatoriska tillstånd. Vi vet sedan tidigare att den beräknade effektiva dosen av KAND567 når hjärtat inom fem minuter efter infusion. Sammantaget har förutsättningarna för en lyckad fas IIa-studie i hjärtpatienter ytterligare stärkts och därmed även förutsättningarna för att vår läkemedelskandidat kan bli en unik och effektiv behandling som räddar liv, säger Thomas Olin, vd för Kancera. 

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under första halvåret 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. 

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna 

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl.08.15 CET.

Tillbaka