Kancera presenterar nya forskningsresultat om sin läkemedelskandidat KAND567 på världens största hjärtkongress

2019-09-03

Stockholm, 3 september, 2019. Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) gav idag den första vetenskapliga presentationen av prekliniska data från studier av Fractalkine-blockeraren KAND567vid European Society of Cardiology (ESC) Congress 2019 i Paris, Frankrike. Konferensen som är ett samarrangemang mellan ESC-kongressen och World Congress of Cardiology, är den största i världen med fokus på hjärt-kärlsjukdomar.

Kanceras forskningsresultat bedömdes av ESC vara av ”outstanding quality” och valdes av denna anledning ut för muntlig presentation. Resultaten visar att Kanceras läkemedelskandidat KAND567 utövar en antiinflammatorisk effekt som skyddar hjärtat och blodkärlen från skador i samband med hjärtinfarkt respektive åderförkalkning.

Kanceras föredrag med titeln “KAND567, the first selective small molecule CX3CR1 antagonist in clinical development, mediates anti-inflammatory cardioprotective effects in rodent models of atherosclerosis and myocardial infarction”, gavs under session 552, “Emerging Treatments of ACS”, Sofia Village 8 vid lunchtid den 3 september.

Föredraget hölls av Ioakim (Kim) Spyridopoulos, professor i kardiovaskulär gerontologi vid Newcastle University och chef för universitetets kardiovaskulära forskningscenter. I det vetenskapliga arbetet medverkade forskare vid Newcastle University, Karolinska Institutet, AstraZeneca och Kancera.

Om KAND567 and Fractalkinesystemet
Kancera utvärderar för närvarande KAND567 i kliniska tester med målet att behandla hjärtinfarkt. Preparatet som är en småmolekyl blockerar den signalering vid fractalkinreceptorn, även kallad CX3CR1, som driver immuncellsvar på infarktstället de närmaste minuterna och timmarna efter en hjärtattack. Blockering av dessa cellers effekter minskar den akuta inflammationen som orsakar hjärt- och kärlskador och som bidrar till att risken ökar för efterföljande hjärtattacker och hjärtsvikt och nedsatt livskvalitet hos dessa patienter.

”Fractalkine-blockeraren KAND567 förväntas huvudsakligen fungera som en ”första försvarslinje” som kontrollerar hur dessa inkräktande celler kommer in i hjärtats blodkärl, snarare än att eliminera dem,” menar Kanceras VD Thomas Olin. ”Eftersom inflammation kan bidra till både skada och läkning söks nya behandlingar som är mer specifika än de som finns tillgängliga idag för att nå bästa hjärtskyddande effekt. Blockerare av fractalkinesystemet som KAND567, kan utgöra en sådan typ av behandling”

Andra kliniska studier på hjärtinfarktpatienter har visat att ischemi/reperfusionsskada är associerad med höga nivåer av fractalkinsignalering och en infiltration i hjärtat av cirkulerande immunceller som uttrycker fractalkinreceptorn. Även om antalet celler av denna typ återgår till det normala i blodet cirka 24 timmar efter en infarkt, är den övergående nedgången i cellantalet en stark prognostisk markör för överlevnad tre och sex år senare.

Om Kanceras kliniska program visar sig vara framgångsrikt, kan paradigmet för hjärtattackbehandling förändras genom att den skadliga inflammationen kan stoppas innan den får fäste i hjärtat.

Kancera genomför tester med KAND567 i en pågående fas Ib-studie på friska försökspersoner för att studera säkerhet och tolerabilitet för substansen och för att få fram information om optimal infusionshastighet för att snabbt nå den specifika plasmakoncentration man eftersträvar. I juni meddelade Kancera positiva delresultat från prövningen. I linje med klinisk praxis för infarktpatienter och för att förbättra tolerabiliteten tillkännagav företaget i förra veckan utvecklingen av en ny doseringsstrategi som innebär att man kombinerat intravenös och oral dosering av KAND567. Kancera räknar med att rapportera resultat från fas Ib-prövningen i december och gå in i fas II på hjärtinfarktpatienter under första halvåret 2020.

Kancera utvecklar även KAND145, en andra generationens fractalkinreceptorantagonist, med fokus på inflammatoriska sjukdomar.

Om Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under första halvåret 2020 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. 

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna 

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl.12:30 CEST. 

Tillbaka