Kancera patentsökt nya aktiva substanser mot cancer

2011-10-07

Kancera rapporterar att bolaget har registrerat en internationell patentansökan (PCT/EP2011/066250) för en ny substansklass riktad mot cancerns energiomsättning. Denna nya klass av syntetiska läkemedelskandidater hämmar målproteinet PFKFB3.  Hämning av detta målprotein syftar till att försvaga tumörer genom att strypa cancercellernas energiomsättning och därmed bryta tumörens motståndskraft mot strål- och kemoterapi utan att skada friska celler. Kancera har blivit inbjudet att presentera PFKFB3 projektet vid World Cancer Metabolism Summit, februari 2012, i Washington.

Kancera har tidigare rapporterat att aktiva substanser riktade mot cancerns energiomsättning markant ökar magcancercellers känslighet mot cis-platin, en kliniskt välbeprövad kemoterapi som används brett i behandling av cancer. Dessutom har Kancera under juni 2011 registerat en internationell patentansökan (PCT/EP2011/060526) gällande aktiva substanser mot målproteinet PFKFB3. Bolaget har utvecklat ytterligare en substansklass som nu resulterat i en ny internationell patentansökan.

”Med denna internationella patentansökan stärker vi Kanceras patentportfölj inom PFKFB3-teknologin och tar ett viktigt delsteg mot kommersialisering av projektet.” säger Kanceras VD Thomas Olin.

Om PFKFB3-projektet
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att överleva tumörens extrema mikromiljö, såsom perioder av syrebrist, kan väg banas för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 resulterar i minskad ämnesomsättning och celltillväxt i syrefattiga cancermiljöer. PFKFB3 är kopplat till detta genom  att det är starkt uppreglerat vid syrebrist genom proteinet HIF (Hypoxi Inducerad Faktor).

En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Tillbaka