Kancera offentliggör tilläggsprospekt med anledning av  patentansökan för förlängt produktskydd och ny produktformulering för KAND567

2018-05-16

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har, med anledning av att Bolaget den 16 maj 2018 offentliggjorde Bolagets patentansökan för KAND567, upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Kancera som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 maj 2018 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 maj 2018 och är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i företrädesemissionen har i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 18 maj 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm eller via e-post till emittenservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver således ej vidta några åtgärder.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Kanceras hemsida, www.Kancera.com, och G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt www.aktieinvest.se .

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Kancera har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av informationen skulle vara oförenlig med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Kanceraaktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Kanceraaktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Kanceraaktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Kanceraaktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen som avses i Prospektet. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Kanceraaktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Kanceraaktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 10:00 CET.

Tillbaka