Kancera offentliggör prospekt i samband med nyemission

2020-03-10

Styrelsen i Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units som beslutades den 6 mars 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.kancera.se), Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se) samt på G&W fondkommissions hemsida (www.gwkapital.se).

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen och har idag, den 10 mars 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (http://www.fi.se).

Nyemissionens tidplan i sammandrag (angivna datum avser 2020)

11 mars                Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

12 mars                Första dag för handel med aktier exklusive rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

13 mars                Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

17 mars                Teckningsperiod startar, handel med uniträtter (UR) och betald tecknad unit (BTU) startar

27 mars                Handel med uniträtter (UR) avslutas

31 mars                Teckningsperioden avslutas

3 april                   Beräknat datum för offentliggörande av utfall av nyemissionen och utskick av avräkningsnotor

Villkor för Nyemissionen
Emissionen sker med företrädesrätt och varje fyra befintliga aktier ger rätt att teckna tre units. Teckningskursen är 0,39 SEK per unit. Emissionen är garanterad till 100 procent.

En (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units. En unit innehåller en (1) aktie och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Teckningskursen är 0,39 SEK per unit

Erbjudandet omfattar högst 157 369 119 aktier och 314 738 238 teckningsoptioner. Den första teckningsoptionen (TO4) ger för varje två optioner rätt att under maj 2020 teckna en ny aktie till kurs 0,47 SEK, eller rätt att för varje två optioner teckna en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Den andra optionen (TO5) ger rätt under perioden juni – november 2021 för varje tre optioner teckna en ny aktie till kurs 1,00 SEK.

Vid överteckning finns även möjlighet att besluta om övertilldelning av högst 25 650 000 units, motsvarande ca. 10 MSEK, på samma villkor som i Erbjudandet.

Emissionskostnaderna förväntas uppgå till sammanlagt cirka 3,5 MSEK och består huvudsakligen av ersättningar till finansiell rådgivare i anslutning till Erbjudandet. 1,5 MSEK av ersättningen lämnas i form av nyutgivna units på samma villkor som i Erbjudandet och resterande ersätts kontant. För det fall övertilldelning utnyttjas tillkommer ca. 0,5 MSEK i emissionskostnader. Inga kostnader föreligger för investerare som deltar i Erbjudandet.

Det totala högsta kapitaltillskottet från samtliga inom ramen för nyemissionen, möjlig övertilldelning och inom ramen för ersättningar till garanter och rådgivare utgivna teckningsoptioner TO4 och TO5 kan komma att uppgå till högst cirka 157,3 MSEK och som lägst cirka 117,9 MSEK fram till november 2021 om samtliga innehavare av optioner utnyttjar dessa och beroende på när de utnyttjas.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera i Nyemissionen

Om Kancera AB (publ)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59
Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Tillbaka