Kancera offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt offentliggör ändrat antal aktier

2021-05-04

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kancera”) har upprättat ett prospekt med anledning av den nyemission med företrädesrätt för Kanceras aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 19 april 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 28 maj 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i Företrädesmissionen tillförs Bolaget cirka 101,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt 80 procent av den totala emissionsvolymen. Bolaget offentliggör även ändrat antal aktier i Bolaget efter att aktieteckning påkallats med stöd av TO4.

Företrädesemissionen i sammandrag:

» Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 29 april 2021 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

» Innehav av en aktie ger rätt till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie.

» Teckningskursen är 12,70 SEK per aktie.

» Teckningsperioden löper från och med den 5 maj 2021 till och med den 19 maj 2021.

» Bolaget tillförs vid full teckning cirka 101,2 MSEK före emissionskostnader.

» Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Kanceras hemsida www.kancera.com samt Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Ändrat antal aktier och utspädning
Eftersom det påkallats teckning av ytterligare aktier med stöd av TO4 offentliggör Bolaget ändrat antal aktier samt korrigerade utspädningsberäkningar för förestående kapitalanskaffningar. Samtliga aktier tecknade med stöd av TO4 berättigar till teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Genom den riktade nyemissionen, som genomförs parallellt med Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 603 923 aktier samt aktiekapitalet att öka med högst cirka 1 336 602,50038528 SEK. Den riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande högst cirka 3,2 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen, genom att antalet utestående aktier ökar till högst 49 408 650 aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 7 967 454 aktier samt aktiekapitalet att öka med högst cirka 6 639 545,00191389 SEK. Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 13,9 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen och Företrädesemissionen. Den totala utspädningseffekten av kapitalanskaffningarna uppgår till högst cirka 16,7 procent i relation till antal aktier i Bolaget efter kapitalanskaffningarna genom att antalet utestående aktier ökar till högst 57 376 104 aktier.

För ytterligare information
Thomas Olin, VD Tel: +46 735-20 40 01
E-post: thomas.olin@kancera.com

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legala rådgivare till Kancera i samband med kapitalanskaffningen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med kapitalanskaffningen.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Kancera. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida. Varken teckningsrätter, betald tecknad aktie (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion. Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Kanceras aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Kancera lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Tillbaka