Kancera meddelar villkor för planerad emission

2013-10-16

Styrelsen för Kancera AB avser att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 16,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen avses att genomföras inom ramen för det bemyndigande som framläggs för beslut vid en extra bolagsstämma den 30 oktober 2013 enligt tidigare pressrelease.

Tentativa villkor

Emissionen är planerad att innefatta teckning av units i Kancera AB med villkor att varje gammal aktie ger innehavare rätt att teckna en (1) unit à 0,50 kr/unit. Varje unit avses innehålla en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption där två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie à 0,75 kr/aktie. Löptiden för teckningsoptionen är planerad att sträcka sig fram till 31 maj 2014. Teckningsoptionen avses att listas parallellt med aktien.

Planerad avstämningsdag är den 19 november 2013. Registrerade aktieägare på avstämningsdagen erhåller uniträtter med rätt att teckna i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Större teckning än via befintliga teckningsrätter möjliggörs genom subsidiär teckning. Därutöver skall teckning utan företräde kunna ske. Ett övertilldelningsutrymme kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av emissionen. Närmare detaljer om villkor och tidsplan kommer att presenteras efter att emissionsbeslut slutligt fattats av bolagets styrelse i enlighet med emissionsbemyndigande.

Emissionsgaranti

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i denna planerade nyemission upp till cirka 81 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 13,1 MSEK, förutsatt villkoren enligt ovan, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01, thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka