Kancera meddelar att sista inlösen av utestående teckningsoptioner av TO4 tillför bolaget cirka 3,3 MSEK

2021-04-16

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att sista dagen att lösa in teckningsoption TO4 var den 31 mars 2021. Teckning med stöd av TO4 skedde denna gång av 384 993 aktier till lösenkursen 8,50 SEK. Härigenom tillförs bolaget ca 3,3 Mkr.

Kancera genomförde under mars 2020 en nyemission som tillförde 61,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat emission av 179 369 322 teckningsoptioner av serie TO4. Två teckningsoptioner TO4 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4e maj till 30 september 2020 till kurs 0,47 SEK alternativt en ny aktie under mars 2021 till kurs 0,85 SEK. Efter omräkning på grund av genomförd sammanläggning (omvänd split) gav tjugo teckningsoptioner av serie TO4 rätt att teckna en aktie för 8,50 SEK.

Inlösen av TO4 har totalt under peroden juni 2020 till och med mars 2021 tillfört bolaget ca 43,3 MSEK. Detta innebär att ca 99% av det totala antalet TO4 har utnyttjats för teckning av aktier. Den totala kostnaden för inlösenförandet avseende TO4 beräknas uppgå till ca 1,45 MSEK.

Genom inlösen av TO4 i denna omgång kommer antalet aktier i Kancera att öka med 384 993 aktier till 47 804 540 aktier. Aktiekapitalet uppgår därefter till, avrundat, 39,84 MSEK.

Registrering av emissionen och leverans av aktier beräknas ske omkring den 26 april 2021.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka