Kancera kommenterar: Genombrott för läkemedelsutveckling mot Fractalkine-systemet som styr immunceller och cancerceller

2017-03-28

Blockering av Fractalkine-systemet har i kliniska studier visat önskade effekter i människa mot svårbehandlade former av autoimmuna sjukdomar. Resultaten är i linje med de positiva effekter av Fractalkine-blockering som Kancera har kunnat påvisa med den egna substansen, KAND567, i ett flertal forskningsstudier.

Thomas Olin, VD, Kancera, kommenterar: ”Resultaten, som kommer från läkemedelsbolaget Eisai, är mycket glädjande då de stärker oss ytterligare i vår övertygelse om att blockering av fractalkine-systemet kan utgöra grunden för en helt ny klass av läkemedel för behandling av våra stora folksjukdomar. Dessutom innebär resultaten att sannolikheten ökar för att Kanceras KAND567 kan nå en klinisk och kommersiell framgång.”

Kliniska studier har visat att blockering av Fractalkine-systemet ger en signifikant lindring av Crohns sjukdom och reumatoid artrit samt att behandlingen i vissa fall har resulterat i en återgång till normalt hälsotillstånd (remission). Dessa effekter har visats i patienter som inte svarar på eller tål dagens bästa läkemedel mot autoimmuna sjukdomar (anti-TNF behandling).  Studierna har genomförts med en antikropp (E6011) (Eisai Co) mot Fractalkine (1, 2).

Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via en specifik receptor (mottagare) på ytan av celler som är involverade i immunologiska och inflammatoriska processer samt i cancercellers spridning. Antikroppen E6011, som ges via injektioner, binder till Fractalkinet så att det ej kan fästa till sin receptor. Kanceras KAND567, som kan ges som tablett eller kapsel via munnen, blockerar istället receptorn för Fractalkine och stoppar på så sätt Fractalkine-signalen i immun- och cancerceller.  

Dessa två läkemedelskandidater mot Fractalkine-systemet kan liknas vid ”två sidor av samma mynt”, dvs de påverkar Fractalkine-systemets sändare respektive mottagare av signalen. Både antikroppen och KAND567 förväntas verka i blodbanan för att förhindra immunceller att tränga ut i vävnader och skapa eller underhålla inflammation. KAND567 förväntas ha en fördel gentemot antikroppen genom att den som småmolekyl lättare kan tränga ut i vävnader utanför blodkärlen för att där utöva sin effekt.

Autoimmuna sjukdomar och cancer kan både orsakas och förvärras av ett missriktat immunsystem. Människans immunsystem består i huvudsak av ett specifikt immunförsvar som lärs upp för att angripa främmande strukturer i kroppen, och ett ospecifikt immunförsvar som snabbt och utan inlärning kan gå till attack mot det främmande. Fractalkine-systemet tillhör det senare.

Huvuddelen av dagens kraftiga anti-inflammatoriska läkemedel blockerar antingen stora delar av immunförsvaret (t.ex. kortison, anti-TNF, cyclosporin, anti-VLA4) eller målsöker det specifika immunförsvaret (t.ex. JAK-hämmare, PD1/L1-hämmare). Dessa läkemedel är framgångsrika men hos en betydande andel av patienterna är de inte tillräckligt effektiva. Dessutom innebär en kraftig hämning av immunförsvaret en ökad risk för allvarliga infektioner och cancer.

Nu eftersöks nya läkemedel, såsom Fractalkine-blockerare, som effektivt och selektivt målsöker det ospecifika immunförsvaret i människa för att uppnå bättre terapeutiska effekter och lägre risk för sidoeffekter. Det ospecifika immunförsvaret har genom de immunceller som kallas makrofager, länkats till flera svåra sjukdomar inklusive cancer och kroniska inflammationssjukdomar i magtarmsystemet, leder, nerver och blodkärl (3).

KAND567 och antikroppar mot Fractalkine har visats vara effektiva mot flera autoimmuna sjukdomar i prekliniska studier. Resultat i en sjukdomsmodell för multipel skleros (4) stödjer att behandling med Kanceras KAND567 ger den önskade effekten mot autoimmun sjukdom. Denna forskningsstudie stödjer att önskade effekter mot sjukdomen kan uppnås utan signifikanta sidoeffekter på det specifika immunsystemet. Om detta kan återupprepas i människa innebär det en konkurrensfördel i förhållande till andra läkemedel som verkar genom immunsystemet.

Kanceras studier har även visat att KAND567 kan minska nervskador i samband med kemoterapi vilket dels kan möjliggöra en mer effektiv behandling mot cancer genom att dosbegränsande biverkningar motverkas. Idag finns ingen effektiv behandling mot denna typ av nervskador.

Dessutom finns det skäl att pröva om Fractalkine-blockerande läkemedel direkt kan angripa cancerceller. Bakgrunden till detta är att flera typer av cancerceller har tillägnat sig förmågor som det ospecifika immunsystemet har. En av dessa förmågor som cancerceller har tillägnat sig är att använda Fractalkine-systemet för att, precis som immunsystemet, sprida sig i kroppen (5). Kan KAND567 blockera denna förmåga hos cancerceller finns förutsättningar att hindra eller minska metastasering.

Sammantaget visar studier som gjorts att blockering av Fractalkine-systemet kan utgöra grunden för en ny klass av läkemedel mot sjukdomar som orsakas eller förvärras av immunsystemet, inklusive autoimmuna sjukdomar och cancer. Resultaten ger också stöd för att Kanceras KAND567 har potential att bli ett viktigt tillskott i behandlingen av dessa sjukdomar och därigenom även ha förutsättningar att kunna bli en kommersiell framgång för Kancera.

Nästa steg för Kancera AB i utvecklingen av KAND567 är genomförandet av klinisk fas I studie i syfte att dokumentera substansens läkemedelsegenskaper och säkerhet i människa.

Referenser

  1. Se pressmeddelande juni 2016: http://www.eisai.com/news/news201640.html
  2. Eisai Scientific day, juni 2016, sid 32-36: http://www.eisai.com/pdf/eir/emat/e4523_160629.pdf.
  3. Front Immunol. 2015, vol 6: 59, doi:  10.3389/fimmu.2015.00059).
  4. PNAS, 2014, vol. 111, sid. 5409–5414
  5. Journal of Neuroimmunology, 2010, vol. 224, sid. 39–44,

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare uppgick per den 13 januari 2017 till cirka 7700. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Tillbaka