Kancera har uppnått viktiga delmål inför planerad start av kliniska studier med läkemedelskandidaten KAND567

2019-01-28

Kancera AB (Nasdaq First North: KAN) meddelar idag att två delmål uppnåtts inför den planerade starten av kliniska studier med läkemedelskandidaten KAND567 för att visa minskad vävnadsskada i samband med hjärtinfarkt.  KAND567 har i en nyss avslutad preklinisk toxikologisk studie uppvisat en gynnsam säkerhetsprofil, samtidigt som betydande framsteg gjorts i utvecklingen av en storskalig produktionsmetod.

Kancera har tidigare slutfört klinisk fas Ia som visat att KAND567 som ges peroralt är säker och tolerabel i doser som förväntas ge önskad effekt mot inflammation. Under 2019 planeras kliniska studier där KAND567 administreras intravenöst till patienter med hjärtinfarkt och två delmål är nu nådda inför starten av studierna.  

Toxikologisk studie av KAND567 vid intravenös administration
Kancera har genomfört en toxikologisk djurstudie för att dokumentera säkerhetsprofilen av KAND567 vid intravenös administrering, vilket är den beredningsform som skall användas i kommande studier av patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Resultaten talar för att de dosnivåer som förväntas ge den eftersökta hjärtskyddande effekten i patienter också är tolererade och säkra.

Förberedelser inför tillverkning av prövningsläkemedel till kliniska studier
Storskalig tillverkning av en intravenös beredningsform av KAND567 har framgångsrikt kunnat genomföras. Detta möjliggör att tillverkningen av studieläkemedel kan starta under innevarande kvartal.

”Med nya och positiva säkerhetsdata och den senaste tidens framsteg i produktionsutvecklingen har vår läkemedelskandidat KAND567 tagit två ytterligare viktiga steg på vägen mot den planerade fas 1-studien som ska kalibrera den intravenösa doseringen. Vi kommer att genomföra fas 1 under våren och räknar med att initiera en fas 2-studie under hösten i patienter som drabbats av hjärtinfarkt”, säger Thomas Olin, verkställande direktör, Kancera AB.

KAND567 verkar genom att blockera fractalkine-receptorn. Receptorn är en viktig spelare i den inflammatoriska processen och ett lovande mål för nya och mer selektiva antiinflammatoriska läkemedel. Vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine i samband med hjärt-kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar och olika former av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 28 december 2018 cirka 7 400. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, Vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl.08:30: CET. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på 08-528 00 399 

Tillbaka