Kancera har tilldelats EU-finansiering för forskning om Fractalkinesystemet i inflammationssjukdomar

2018-11-21

Kancera har inom ramarna för EU:s forskningsprogram Horizon 2020 tilldelats ett forskningsanslag om totalt cirka 250 000 Euro.

Kancera ingår i ett konsortium tillsammans med 11 internationellt erkända forskargrupper som skall undersöka nya angreppssätt mot neurodegenerativ smärta och kroniskt smärtsyndrom i inflammationssjukdomar.

EU har inom ramarna för Horizon 2020 tilldelat Kancera AB och dess partners anslag om totalt cirka 2 800 000 Euro för ett forskningsprogram kallat TOBeATPAIN. Kanceras del av anslaget om cirka 250 000 Euro ger resurser att finansiera forskningen för en doktorand. Doktorandens forskning kommer ske i nära samarbete med Professor Camilla Svensson vid Karolinska Institutet. Syftet med doktorandens forskningsprojekt är att utforska hur Fractalkine-systemet styr en typ av immunceller som kallas makrofager, vilka antas orsaka smärta vid bl.a. reumatism.

Forskningsprogrammet koordineras av Professor Marzia Malcangio vid King’s College i London. Marcia Malcangio är en framstående forskare inom området nervsystemets sjukdomar.

Inom konsortiet är Kancera tillsammans med Universitätsklinikum Würzburg ansvarigt för hur upptäckter inom konsortiet kan omsättas och utvecklas till nya terapier och komma till nytta i hälsovården. Detta arbete kommer att ske med stöd av Eli Lilly i UK och Bionorica Research GmbH i Österrike, som utgör två partners i forskningsprogrammet.

Om Fractalkineprojektet
KAND567 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som blockerar CX3CR1, receptorn för Fractalkine. Fractalkine är en immunreglerande faktor, så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn och därigenom styr funktionen hos immunceller och cancerceller. Mängden fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera cancerformer, inflammatoriska sjukdomar samt vid hjärtsjukdom.

Kancera ABs läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade småmolekylära läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot inflammation, smärta och hjärt-kärlsjukdomar i flera prekliniska sjukdomsmodeller.

Kancera AB genomfört en Fas I-studie i friska försökspersoner med den immunreglerande läkemedelskandidaten KAND567. Studien visar att KAND567 är säker och väl tolererad upp till 500 mg två gånger per dag under 7 dagar. De nivåer i plasma som uppnåddes med KAND567 vid den dosen är fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva nivån för terapeutisk effekt i människa. Studien visade även önskad effekt på Fractalkinesystemet.

Både egna och oberoende forskares studier visar att en blockad av Fractalkinesystemet i samband med akut hjärtinfarkt förväntas inverka positivt på hjärtats läkning och funktion, skydda njurfunktionen och minska risken för förnyade kärlkomplikationer. Planeringen av Fas IIa-studien omfattar biomarkörer för alla dessa tre effekter vilket i sin tur innebär att sannolikheten ökar för att studien skall kunna påvisa en attraktiv möjlighet till vidare utveckling av KAND567.

Om Kancera
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 30 september 2018 cirka 7 400. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21:a november 2018 kl. 15:45 CET.

Tillbaka