Kancera har erhållit delbetalning från Vinnova för HDAC6-projektet

2016-06-17

Vinnova har tilldelat Kanceras HDAC6-projekt den tredje utbetalningen inom ramarna för det Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife). Utbetalningen om 358.451 kronor har beslutats av Vinnova efter godkännande av Kanceras lägesrapport för projektet.

I juni 2015 meddelade Vinnova att Kanceras HDAC6-projekt har tilldelats ett anslag om 2.000.000 för den vidare utvecklingen av HDAC6-hämmare mot cancer. De två första utbetalningarna om totalt 1.186.000 kronor skedde under 2015. Kancera har nu i enlighet med projektplanen avgivit en tredje lägesrapport. Denna rapport har godkänts av Vinnova vilket innebär att projektet erhållit en tredje utbetalning om 358.451 kronor.

Om HDAC6-projektet
Histone deacetylaser (HDACs) är primärt involverade i att ta bort acetyl-grupper från s.k. histoner som påverkar hur vår arvsmassa lagras och aktiveras i cellkärnan. Vissa HDACs påverkar också cellernas funktion utanför cellkärnan. HDAC6 tillhör denna grupp av HDACs och har sin stora biologiska roll som reglerare av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser. Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars 2016 till 7900. FNCA Sweden AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Tillbaka