Kancera har beslutat om en riktad nyemission om högst 20,4 MSEK samt en företrädesemission om högst 101,2 MSEK

2021-04-19

Styrelsen för Kancera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Kancera”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst cirka 20,4 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”) samt en nyemission av aktier om högst cirka 101,2 MSEK med företrädesrätt för Kanceras aktieägare. (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av tecknings-och garantiåtaganden.

Kapitalanskaffningen i korthet

  • Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera den planerade expansionen av Bolagets verksamhet.
  • Bolaget har erhållit teckningsåtaganden i den Riktade Nyemissionen om cirka 20,4 MSEK, däribland Nyenburgh Holding B.V. samt Fårö Capital AB, vilka även har gjort vissa åtaganden avseende Företrädesemissionen, som beskrivs nedan.
  • Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes till 12,70 SEK och genom emissionen tillkommer högst 1 603 923 nya aktier i Bolaget. Teckningsperioden i den Riktade Nyemissionen beräknas löpa under perioden 5–19 maj 2021.
  • Företrädesemissionen om högst cirka 101,2 MSEK omfattar högst 7 967 423 nya aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen är densamma som i den Riktade Nyemissionen, 12,70 SEK per aktie.
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid sex befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 29 april 2021. Sista dag för handel i Kancera-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 27 april 2021.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 5–19 maj 2021.
  • Teckningsperioden i den Riktade Nyemissionen och i Företrädesemissionen kan komma att senareläggas om inte Finansinspektionen dessförinnan godkänt Bolagets prospekt.
  • Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 5–14 maj 2021.
  • Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen
Bolaget utvecklar en ny klass av läkemedel som verkar genom ett styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Bolaget riktar två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av läkemedelskandidaten KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med dels hjärtinfarkt och dels svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier är fullfinansierade och förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022.

Bolaget rapporterade den 22 mars 2021 banbrytande prekliniska forskningsresultat, som visar att KAND567 har potential att bryta cancercellers resistens mot kemoterapi och därmed väsentligt förbättra behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer. Vidare meddelades att Bolaget planerade för klinikförberedande studier med målet att definiera en optimal doseringsstrategi för KAND567 inom cancerområdet samt att positiva resultat skulle möjliggöra en start av en klinisk studie i cancerpatienter redan under 2022.

Styrelsens bedömning är att det nuvarande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för denna planerade expansion av verksamheten under de kommande tolv månaderna från och med andra kvartalet 2021. Huvudsyftet med förestående kapitalanskaffning är således att säkra tillräckliga finansiella resurser för att expandera verksamheten genom klinikförberedande studier av KAND567 inför en klinisk doseskalering i kombination med kemoterapi samt utveckling av läkemedelskandidaten KAND145 genom prekliniska studier inom cancer och autoimmuna sjukdomar och klinisk fas I.

Den sammanlagda emissionslikviden om cirka 121,6 MSEK före transaktionskostnader, som tillfaller Bolaget, bedöms tillföra tillräckliga medel för föreslagen expansion av verksamheten. Bedömningen är att Bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande tolv månaderna kommer att tillgodoses genom förestående kapitalanskaffning.

Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen för Kancera beslutade den 19 april 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, om den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 603 923 aktier samt aktiekapitalet att öka med högst 1 336 602,49441308 SEK. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden av bland andra Nyenburgh Holding B.V. samt Fårö Capital AB. Teckningsåtagandena uppgår sammanlagt till cirka 20,4 MSEK.

Teckningskursen grundas på överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade. Investerare som deltar i den Riktade Nyemissionen har därutöver utfärdat garantiåtaganden i Företrädesemissionen motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionens totala volym.

Skälen till avvikelse från nuvarande aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att säkerställa finansiering av den planerade expansionen av verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella kvalificerade investerare.

Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande högst cirka 3,2 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, genom att antalet utestående aktier ökar till högst 50 408 463 aktier.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Kancera tillföras högst cirka 20,4 MSEK före transaktionskostnader.

Företrädesemissionen
Den 19 april 2021 beslutade även styrelsen för Kancera om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 7 967 423 nya aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 6 639 519,13891388 SEK. Teckningskursen för Företrädesemissionen kommer att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, 12,70 SEK per aktie. Efter att båda kapitalanskaffningar genomförts kommer antalet aktier i Kancera att uppgå till högst 58 375 886, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst 48 646 571,463327 SEK.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 29 april 2021 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 5–19 maj 2021. Sista dag för handel i Kancera-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 27 april 2021.

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 29 april 2021, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. De aktier som ges ut i den Riktade Nyemission grundar inte rätt att delta i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 13,6 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen. Den totala utspädningseffekten av kapitalanskaffningarna uppgår till högst cirka 16,4 procent i relation till antal aktier i Bolaget efter kapitalanskaffningarna. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av tecknings- och garantiåtaganden, varav cirka 1 procent utgörs av teckningsåtaganden och cirka 79 procent av garantiåtaganden.

Preliminär tidsplan för kapitalanskaffningen

27 april 2021 Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
28 april 2021 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
29 april 2021 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
4 maj 2021 Publicering av prospektet
5 – 14 maj 2021 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth Market
5 – 19 maj 2021 Teckningsperiod i den Riktade Nyemissionen respektive Företrädesemissionen*
Omkring den 24 maj 2021 Offentliggörande av utfall i Riktade Nyemissionen respektive Företrädesemissionen

* Teckningsperioden i den Riktade Nyemissionen och i Företrädesemissionen kan komma att senareläggas om inte Finansinspektionen dessförinnan godkänt Bolagets prospekt.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legala rådgivare till Kancera i samband med kapitalanskaffningen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information
Thomas Olin, VD Tel: +46 735-20 40 01
E-post: thomas.olin@kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kancera AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta” , ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Kancera AB (publ)
Nanna Svartz Väg 4
SE 171 65 Solna

Tillbaka