Kancera har avslutat patientrekryteringen till COVID-19-studien med KAND567

2021-06-16

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att rekryteringen av patienter till den explorativa fas IIa-studien med KAND567 har avslutats efter att drygt 80 procent av det ursprungligen planerade antalet COVID-19-patienter nu doserats. Beslutet tas mot bakgrund av att antalet fall, med behov av sjukhusvård, markant har minskat samt att det nuvarande patientunderlaget bedöms som tillräckligt för att ge viktiga och relevanta resultat som kan vägleda den vidare kliniska utvecklingen av KAND567 mot hyperinflammation, inklusive COVID-19. Studieresultaten beräknas kunna presenteras under fjärde kvartalet 2021.

Syftet med den kliniska studien är att dokumentera effekten på ett antal kroppsfunktioner vid peroral administration av KAND567 eller placebo under upp till sju dygn. Vidare görs en uppföljning 90 dagar efter påbörjad behandling i syfte att följa rehabiliteringen.

Under rekryteringsfasen har nära 800 patienter genomgått en medicinsk och säkerhetsmässig bedömning inför potentiell inklusion i studien. Eftersom COVID-19 är en ny sjukdom med individuellt starkt varierande klinisk bild har detta omfattande arbete resulterat i att 33 av de planerade 40 kunnat selekteras för studien.

Resultaten från denna explorativa studie utvärderas nu på sedvanligt sätt vilket inkluderar kvalitetssäkring och utvärdering av klinisk dokumentation, analyser på specialistlaboratorier, statistisk bearbetning och sammanställning av data. Både sjukhus och laboratorier har på grund av pandemins efterdyningar begränsade resurser och resultaten kommer därför att analyseras i sin helhet efter att data från uppföljningsdag 90 blivit tillgänglig. Kancera räknar med att kunna presentera studiens samlade resultat under fjärde kvartalet 2021. Studiens resultat förväntas ge viktig och relevant information som kommer vägleda Kanceras fortsatta kliniska utveckling av KAND567 – inklusive säkerhets- och tolerabilitetsprofilen vid kombination med standardbehandling, inverkan på immunsystemet på cell-, protein- och gennivå i samband med hyperinflammation samt indikativa resultat om en eventuell lungskyddande effekt vid virusinfektion.

Kanceras utvecklingsprogram för läkemedelskandidaten KAND567 består av två fullt finansierade kliniska fas II-studier. Syftet med studierna är att dokumentera potentialen för en vävnadsskyddande effekt av KAND567 vid inflammation i samband med hjärtinfarkt (ansökan om tillstånd för denna studie granskas av Brittiska läkemedelsverket MHRA) samt okontrollerad inflammation utlöst av virusinfektioner. Baserat på nyligen publicerade prekliniska upptäckter bedriver Kancera dessutom utveckling av KAND567 och KAND145 mot kemoterapiresistent cancer, såsom äggstockscancer. Vid positiva resultat från de pågående dosbestämmande prekliniska cancerstudierna skulle ytterligare en redan finansierad klinisk studie kunna starta under 2022, då i patienter med behandlingsresistent cancer.

”Jag vill tacka patienter, våra samarbetsparters på sjukhus och laboratorier samt konsulter för ett enastående engagemang som under utmanande förhållanden bidragit till en studie som kan komma att ge värdefull kunskap både om KAND567 och om hur vården av svår COVID-19 kan förbättras ytterligare”, säger Thomas Olin, vd på Kancera.

COVID-19-studien har genomförts på fyra sjukhus: Capio Sankt Görans och Västmanlands sjukhus i Sverige samt Hvidovre och Odense universitetssjukhus i Danmark.

För ytterligare information:
Thomas Olin, vd, Kancera AB
Tel: 0735-20 40 01
www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet. Kancera bedriver två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier av sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 mot hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Dessa kliniska studier förväntas leverera resultat under 2021 respektive 2022. Kancera bedriver dessutom preklinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelskandidater som mot blodcancer och tarmcancer. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.

Tillbaka