Kancera ger uppdatering om utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND145

2020-03-06

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) lämnar idag en uppdatering om utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND145. Resultat från den pågående patenteringsprocessen understryker innovationshöjden för KAND145. Dessutom ger de positiva kliniska resultaten från fas Ib-programmet, som presenterades idag för Kanceras första läkemedelskandidat, utmärkta förutsättningar för att utveckla KAND145 vidare till klinisk fas. Samtidigt har bolaget säkrat produktion av KAND145 med den kvalitet som krävs för klinikförberedande säkerhetsstudier.

Vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin i samband med hjärt-kärlsjukdomar, inflammationssjukdomar och vissa former av cancer. Receptorn är en viktig länk i den inflammatoriska processen och ett lovande målprotein för nya antiinflammatoriska läkemedel inom flera  indikationsområden. Kanceras prioriterade och längst framskridna fraktalkinblockerare KAND567 utvecklas för att effektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt, och ansökan om en fas II-studie förväntas lämnas in till myndigheter under andra kvartalet 2020. I maj 2019 nominerades ytterligare en läkemedelskandidat, KAND145, vilket ger bolaget möjlighet att utveckla två separata läkemedel för att bättre utnyttja den fulla potentialen av fraktalkinkonceptet.

En patentansökan för KAND145 (PCT/EP2019/068169) lämnades in i juni 2018 och i enlighet med det internationella patentfördraget PCT har ansökan nu granskats med avseende på nyhetsvärde, uppfinningshöjd samt industriell användbarhet. Granskningen visar att KAND145 står sig bra i alla tre kategorier vilket pekar på potentialen för ett starkt internationellt patentskydd under åtminstone 20 år från inlämningsdatum.

Läkemedelskandidaten KAND145 har egenskaper som underlättar formulering av en lättlöslig och stabil produkt för såväl peroral som intravenös behandling. Efter administrering av KAND145 aktiveras läkemedelskandidaten genom en process som inkluderar frisättning av KAND567. Denna process bidrar till att skilja ut KAND145 som en läkemedelskandidat som kommer utvecklas till en unik produkt. Den omfattande kunskapen om KAND567 ger en utmärkt grund för att utveckla KAND145 vidare till klinisk fas med en högre sannolikhet för framgång än det genomsnittliga läkemedelsutvecklingsprojektet.

Nästa steg i den klinikförberedande utvecklingen av KAND145 är prekliniska säkerhetsstudier. För dessa studier har Kancera tillverkat KAND145 med en kvalitet som är likvärdig med ett färdigt läkemedel.

– Framstegen i utvecklingen av KAND145 har skett parallellt med det pågående fas Ib-programmet för  KAND567. Med två unika läkemedelskandidater, var och en med starkt stöd för patentskydd,  är Kanceras ställning starkare. Detta stöder vår ambition att nå den fulla medicinska och kommersiella potentialen för denna helt nya klass av läkemedel mot svåra inflammatoriska sjukdomar, säger Thomas Olin, vd för Kancera.    

Om Kancera (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN)
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under andra kvartalet 2020 ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fractalkinblockerare som KAND567 och KAND145. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)
Karolinska Science Park,
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 13:45 CET.

Tillbaka