Kancera ger uppdatering för ROR och Fractalkine-projekten

2015-09-30

I samband med Aktiespararnas möte i Malmö den 30 september ger Kancera en operationell uppdatering för ROR och Fractalkine-projekten.

I ROR projektet visar fördjupade studier av KAN0439834 att dess läkemedelsegenskaper sannolikt är bättre än tidigare antagits med avseende på förmåga att nå fram till cancern. De nya studierna pekar på att en dosering 2-3 gånger per dag med 65-300 mg ger en koncentration i kroppen som kan vara tillräcklig för att visa effekt på solida tumörer. Effekten av KAN0439834 på solida tumörer inte kan dock inte fastställas i möss då dessa snabbt bryter ned substansen. Mot denna bakgrund kommer KAN0439834 samt näraliggande substanser, prövas mot mänskliga solida tumörer som utvecklas i en etablerad modell för tumörtillväxt och metastasering i zebra-fisk. På så sätt kan effekt studeras i koncentrationer av ROR-hämmare som förväntas vara möjliga att uppnå i människa.

Vidare har effekten av KAN0439834 samt tre nya läkemedel utvärderats på tumörceller som isolerats från blod, lymfa och benmärg från 9 patienter. Bakgrunden till studien är att nya läkemedel som Ibrutinib och Idelalisib ger effekt hos 70-80% av patienter med kronisk lymfatisk leukemi. Dock har så kallad komplett remission (symptomen har försvunnit) bara uppnåtts hos ett fåtal av dessa patienter. Den bristande effekten är speciellt tydligt i benmärg. Då komplett remission i cancer generellt kopplas till en längre överlevnad finns det behov av läkemedel som verkar på ett nytt sätt. Kancera har tidigare visat att läkemedelskandidaten KAN0439834 är effektiv att döda KLL celler från blod och lymfa från patienter i laboratoriet och i djurstudier av den mänskliga sjukdomen. I föreliggande studie, som har genomförts av Prof. Håkan Mellstedts grupp vid Karolinska institutet, konstateras att Kanceras ROR hämmare även är effektiva att döda KLL-celler från benmärg vilket är en egenskap som eftersöks som komplement till dagens registrerade läkemedel mot KLL.

I Fractalkine-projektet har Kancera etablerat det nätverk av ledande cancer- och smärtforskare som i ett samarbetsprojekt skall utvärdera läkemedelskandidaten KAN0440567 (AZD8797) i en avancerad djurmodell, som nära liknar den mänskliga formen av pancreascancer. Kancera har även syntetiserat och kvalitetskontrollerat den saltform av läkemedelskandidaten som kommer användas inom samarbetet samt genomfört en doseringsstudie i möss. Resultaten från denna studie stödjer att en effektiv dos av läkemedelkandidaten kan uppnås i mus genom peroral tillförsel.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Fractalkine-projektet
Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via CX3CR1-receptorn, även kallad G-protein kopplad receptor 13 (GPCR13). I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. Djurstudier visar att Fractalkine och dess receptor inte är nödvändiga för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta vilket indikerar att en hämning av Fraktalkine-signalen med ett läkemedel troligen kan tolereras utan betydande biverkningar. Fractalkine och dess receptor har visats vara kopplade till tillväxt och spridning av pancreas-, bröst- och prostatacancer. Cancerceller som har Fractalkine-receptorn på sin yta vandrar även mot nervändor som har Fractalkine på sin yta. Genom att cancerceller på så sätt leds att omge och trycka på nerver kan cancersmärta uppkomma. En annan föreslagen mekanism för hur Fractalkine och dess receptor påverkar utveckling av tumörer är att bidra till att kroppens makrofager omvandlas från att vara ett hot mot cancern (M1 formen) till att understödja cancern (M2 formen). Denna mekanism har även föreslagits vara kopplad till hur väl en patient förväntas svara på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1 såsom nivolumab, pembrolizumab och pidilizumab. Under 2014 och 2015 har studier publicerats som påvisar att frånvaro av Fractalkine i tumörceller är en signifikant markör för hur framgångsrik den immuno-onkologiska behandlingen förväntas bli (se t.ex. publikation i Nature den 27 nov., 2014, vol. 515, sid 563). Mot bakgrund av dessa observationer finns det anledning att vidare studera om hämning av Fractalkine-signalering med AZD8797 har förutsättningar att öka andelen patienter som svarar på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 12 personer. Aktien handlas på nasdaq first north och antalet aktieägare uppgick per den 31 juli 2015 till cirka 7400. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka