Kancera ger operationell uppdatering

2015-11-20

Kancera rapporterar härmed en operationell uppdatering för PFKFB3- och HDAC6-projekten samt det EU finansierade epigenetiskt riktade parasitprojektet A-PARADDISE.

PFKFB3 projektet

Nya prekliniska studier som har genomförts i samarbete med Prof. Thomas Helleday visar att en behandling med Kanceras PFKFB3 hämmare KAN0438757 på egen hand bromsar en svårbehandlad bröstcancertumör som bildats av cellinjen MB231 (från s.k. trippelnegativ bröstcancer). Studien som utfördes genom transplantation av dessa mänskliga cancerceller till zebrafisk visar att fyra dagars behandling med KAN0438757 minskar storleken av tumören med mer än 50 % i jämförelse med kontrollbehandling. Resultaten från studien stödjer att Kanceras PFKFB3 hämmare är effektiva när de når fram till tumören i tillräckligt hög koncentration. Tidigare rapporterade resultat visade att Kanceras PFKFB3 hämmare KAN0438757 kan motverka cancercellers reparation av arvsmassan (DNA). Därmed finns det anledning att pröva om ytterligare högre effekt av PFKFB3 hämmare kan uppnås mot trippelnegativ bröstcancer genom att kombinera behandlingen med t.ex. DNA skadande strålning. En sådan kombinationseffekt återstår dock ännu att visa in vivo.

HDAC6 projektet

Sedan maj 2015 då Kanceras första patentansökan inom HDAC6 projektet gick in i internationell fas har nya serier av potenta och selektiva hämmare av enzymet tagits fram. En kompletterande patentansökan som täcker dessa nya HDAC6 hämmare kommer att registreras innan januari (2016) månads slut. I syfte att förhindra att dessa två patentansökningar ställs mot varandra i en patenterbarhetsgranskning har Kancera beslutat att utnyttja möjligheten att skjuta fram publikation av den första patentansökan med ett år.

Under juni 2015 meddelade Vinnova att Kanceras HDAC6 projekt har tilldelats ett anslag om 2,000,000 kronor för den vidare utvecklingen av HDAC6-hämmare mot cancer. Den första utbetalningen om 436,000 kronor skedde under juli månad. Vinnova har nu beslutat att tidigarelägga den andra utbetalningen om 750,000 kronor till HDAC6 projektet så att den sker under 2015.

EU projektet mot parasitsjukdomar – A-PARADDISE

I februari 2014 erhöll Kancera en första utbetalning från EU på 523.655 € för utförande av A-PARADDISE projektet. Detta projekt drivs tillsammans med 15 forskargrupper på tre kontinenter för att utveckla läkemedel mot de svåra parasitsjukdomarna malaria, schistosomiasis, leishmaniasis och Chagas sjukdom. Kancera har nu avgivit en halvtidsrapport för projektet vilken har godkänts av EU. Detta innebär att Kancera erhåller ytterligare en delbetalning av anslaget enligt plan vid årsskiftet. Denna delbetalning uppgår till 285.000 €.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Om PFKFB3-projektet
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att anpassa sig till perioder av syrebrist, öppnas möjligheter för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 resulterar i minskad ämnesomsättning i cancercellerna och minskad celltillväxt. Forskning visar dessutom att PFKFB3 är involverat i regleringen av såväl nybildning av blodkärl och delning av celler, två kritiska processer som bidrar till tumörtillväxt. PFKFB3 är vanligare förekommande i syrefattig tumörvävnad än i frisk vävnad vilket skapar förutsättningar för en riktad effekt-terapi med färre biverkningar än traditionell kemoterapi. En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Om HDAC6-projektet
Histone deacetylaser (HDACs) är primärt involverade i att ta bort acetyl-grupper från s.k. histoner som påverkar hur vår arvsmassa lagras och aktiveras i cellkärnan. Vissa HDACs påverkar också cellernas funktion utanför cellkärnan. HDAC6 tillhör denna grupp av HDACs och har sin stora biologiska roll som reglerare av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser. Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Om EU projektet mot parasitsjukdomar – A-PARADDISE
A-PARADDISE (Anti-Parasitic Drug Discovery in Epigenetics) är ett EU-finansierat projekt (avtal n° 602080) som syftar till att identifiera nya målproteiner för anti-parasitisk läkemedelsutveckling samt utveckla redan tillgängliga led-substanser mot schistosomiasis till läkemedelskandidater. Projektet kommer dessutom att utveckla led-substanser och eventuellt läkemedelskandidater mot målproteiner i följande parasiter (sjukdomar): Leishmania (leishmaniasis), Trypanosoma cruzi (Chagas sjukdom) och Plasmodium falciparum (malaria). A-PARADDISE projektet bygger vidare på det avslutade och mycket framgångsrika SEtTReND (Schistosoma Epigenetics – Targets, Regulation, New Drugs) projektet som var fokuserat mot schistosomiasis

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 13 personer. Aktien handlas på nasdaq first north och antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2015 till cirka 7300. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Tillbaka