Kancera ger operationell uppdatering om ROR projektet

2015-02-03

Kancera rapporterar att en andra effektstudie av läkemedelskandidaten KAN0439834 (småmolekylär hämmare av ROR1) har slutförts i en djurmodell för ett avancerat stadium av kronisk lymfatisk leukemi. Resultat visar att KAN0439834 reducerar antalet ROR-bärande leukemiceller i det lymfatiska systemet (mjälten) efter 14 dagars behandling. Vidare rapporterar Kancera att en andra patentansökan EP15153394.0 har registrerats som omfattar småmolekylära ROR hämmare, inklusive läkemedelskandidaten KAN0439834.

Den genomförda djurstudien baseras på en cancermodell i vilken mänskliga celler från en aggressiv form av kronisk lymfatisk leukemi tillförs immundefekta möss. Denna djurmodell anses av ledande forskare vara av klinisk relevans och därmed lämplig för utvärdering av nya läkemedel för behandling av kronisk lymfatisk leukemi trots de begränsningar och variationer som finns i systemet*.

Efter 14 dagars behandling med KAN0439834 minskade antalet leukemiceller med i genomsnitt 50% i de behandlade djuren jämfört med kontrollgruppen som ej fick behandling vilket är en statistiskt signifikant säkerställd effekt. Djuren tillfördes KAN0439834 peroralt i en nyutvecklad kristallin formulering som med en behandling per dag gav en koncentration av läkemedlet i blodet för att kunna reducera antalet leukemiceller. En toxikologisk utvärdering genomfördes med histopatologisk analys av 10 organ. Resultaten av denna utvärdering indikerade en möjlig mild sidoeffekt i njure men i övrigt frånvaro av vävnadsskador i alla undersökta organ. Resultat från analys av leverns histologi samt blodmarkörer för leverfunktion visar att de indikationer på leverpåverkan som iakttogs under november 2014, då en annan typ av formulering användes, har kunnat undvikas med den nya kristallina formuleringen av KAN0439834.

Proteinanalyser visade att mängden aktiverad ROR1 minskade signifikant vilket tyder på att behandlingen med KAN0439834 även i denna studie har haft önskad effekt på leukemiceller med ROR1 som målstruktur.

Kancera rapporterade den 3 november 2014 resultat som visade att en sju dagar lång behandling med KAN0439834 signifikant minskar leukemiceller i lymfatiska systemet i djurmodell av en progressiv fas av kronisk lymfatisk leukemi. Den studie som beskrivs i föreliggande pressmeddelande visade att KAN0439834 även är verksam i en mer aggressiv fas av kronisk lymfatisk leukemi som kännetecknas av en genetisk förändring (17p deletion) vilken gör sjukdomen mera svårbehandlad. Dessutom visade samma studie att en dos per dag av en kristallin formulering av KAN0439834 gav en signifikant effekt mot leukemi och uppvisade en god tolerans vid använt dos-schema (60-80 mg/kg per dag).

Den nyligen inlämnade nationella patentansökan (EP15153394.0), som omfattar nyuppfunna småmolekylära ROR hämmare, omvandlas efter 12 månader till en internationellt täckande patentansökan. Parallellt med att denna nya ansökan har lämnats in har Kancera lyckats senarelägga publikationen av bolagets första patentansökan EP13180941.0. Detta har gjorts i syfte att förlänga möjligheten att bredda patentansökningarnas omfattning och därmed öka deras kommersiella värde.

* Referens: Bertilaccio et al : Xenograft models of chronic lymphocytic leukemia: problems, pitfalls and future directions. Leukemia 27:534-540.2013

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 30:e december 2014 till cirka 6700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka