Kancera ger operationell uppdatering om HDAC6 projektet

2014-12-10

Kancera rapporterar att en utredning av verkningsmekanismen för bolagets patentsökta HDAC6 hämmare har påvisat en unik effektprofil som kan stärka projektets konkurrenskraft.

Kancera har tidigare rapporterat att bolagets HDAC6 hämmare är mer potenta och mer selektiva in vitro mot cancerceller från multipel myelom än Acetylons motsvarande substans ACY-1215.

I syfte att möjliggöra utvecklingen av ett unikt läkemedel har Kancera kartlagt orsaken till att bolagets HDAC6 hämmare uppvisar nämnda potenta och selektiva effekt mot cancerceller. I ett första steg utvärderades Kanceras substanser i en toxikologisk undersökning in vitro (utanför kroppen) mot cirka 50 kända riskfaktorer. Kanceras HDAC6 hämmare visade i denna undersökning en anmärkningsvärt hög nivå av selektivitet då ingen signifikant påverkan kunde visas mot någon av dessa riskfaktorer. I steg två av utredningen undersöktes om Kanceras HDAC6 hämmare påverkar någon av cirka 100 utvalda molekylära verkningsmekanismer. Av dessa har Kancera nu kunnat visa att bolagets HDAC6 hämmare endast uppvisar en betydande effekt på en av de studerade verkningsmekanismerna utöver HDAC6. Under 2014 har just denna verkningsmekanism uppmärksammats som en ny lovande möjlighet att försvaga befintliga cancerceller och blockera bildning av nya cancerceller. Kancera kommunicerar inte identiteten för denna nya verkningsmekanism då bolagets resultat pekar på att upptäckten kan utnyttjas för ytterligare stärka projektets konkurrenskraft och ge uppslag till ett nytt lovande cancerprojekt för bolaget. Bolaget uppskattar att projektet med adekvata resurser kan leverera en läkemedelskandidat om cirka 18-24 månader. I nästa steg avser Kancera att utvärdera hur den nya verkningsmekanismen kan samverka med hämning av HDAC6 mot svårbehandlad cancer.

Resultat från ny forskning, som publiceras under denna veckas årsmöte för ”American Society of Hematology”, stärker argumenten för HDAC6 som måltavla för behandling av cancer. Resultaten visar att en selektiv hämning av HDAC6 minskar cancerns dämpande effekt på patientens immunförsvar (John Powers, med flera. Abstract 3311 Histone Deacetylase 6 (HDAC6) As a Regulator of Immune Check-Point Molecules in Chronic Lymphocytic Leukemia). Därmed hoppas man att patientens immunsvar skall kunna samverka med medicinsk behandling för att nå bättre behandlingsresultat. Nya vägar att bryta cancerns hämmande kontroll på patientens immunförsvar är ett internationellt högt prioriterat forskningsområde i sökandet efter nya effektiva läkemedel mot cancer.

Om HDAC6-projektet
Histone deacetylaser (HDACs) är primärt involverade i att ta bort acetyl-grupper från s.k. histoner som påverkar hur vår arvsmassa lagras och aktiveras i cellkärnan. Vissa HDACs påverkar också cellernas funktion utanför cellkärnan. HDAC6 tillhör denna grupp av HDACs och har sin stora biologiska roll som reglerare av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser. Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgick per den 30:a september 2014 till cirka 6300. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka