Kancera ger operationell uppdatering för Fractalkine- och HDAC6-projekten

2016-10-26

Kancera AB (publ) uppdaterar om Fractalkineprojektet rörande förberedelser inför klinisk studie och HDAC6-projektet rörande strukturbaserad design av läkemedelssubstanser samt effekt på immunreglerande markörer i cancerceller.

Fractalkineprojektet: Enligt projektmål beskrivna i Kanceras prospekt från maj månad 2016 avser bolaget att ta minst ett läkemedelsprojekt fram till klinisk studie under de kommande 18-24 månaderna. Kancera rapporterar härmed att utvecklingen av Fractalkineprojektet gör framsteg enligt denna plan i och med att upphandling av kliniskt kontraktbolag för utförandet av klinisk studie har inletts parallellt med upphandlingen av tillverkning och stabilitetstester av den Fractalkine-blockerande produkt som avses användas i denna studie. Samtidigt förbereds en ansökan om klinisk studie till ansvarig myndighet (läkemedelsverket i Sverige eller motsvarande myndighet i annat EU land) och motsvarande etiskt tillstånd.

Den planerade kliniska studien syftar till att kartlägga säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik av KAN0440567 hos friska försökspersoner. KAN0440567 kommer ges oralt, det vill säga via munnen, i ökande engångsdoser och därefter i upprepade doser. Studien kommer även inkludera ett delmoment som avser att visa om föda påverkar upptaget av KAN0440567. Enligt planen inkluderas även biologiska markörer i studien som skall visa hur KAN0440567 påverkar den mekanism i kroppen som förväntas förmedla den önskade läkemedelseffekten.

Innan tidsplan för den kliniska studien kommuniceras publikt avser Kancera att slutföra utvecklingen av minst en av de produkter som skall användas i den kliniska studien samt invänta godkännande från ansvarig myndighet och etisk kommittee.

HDAC6 projektet: Kancera utvecklar läkemedelssubstanser som hämmar HDAC6 selektivt och substanser som både hämmar HDAC6 och ett ännu ej publikt beskrivet målprotein kallad Target 2. Kanceras laboratoriestudier stödjer att en kombinerad effekt mot HDAC6 och Target 2 kan ge en fördel framför andra HDAC6-hämmare i behandlingen mot cancer genom att stoppa delningen av cancerceller via en dubbel verkningsmekanism.

Kancera rapporterar också att bolaget i samarbete med SARomics Biostructures har lyckats bestämma kristallstrukturen av Target 2 bundet till Kanceras kombinerade HDAC6/Target 2 hämmare. Genom denna strukturbestämning, på atomär nivå, erhåller Kancera information om hur läkemedel kan konstrueras för att på ett mer optimalt sätt slå mot både HDAC6 och Target 2.

Dessutom rapporterar Kancera att bolagets HDAC6 hämmare i studier av bröstcancerceller minskar mängden PD-L1 (Programmed death-ligand 1) mer effektivt än den konkurrerande substansen ACY-1215. Cancerforskare har tidigare visat att en minskning av mängden PD-L1, som kan uppnås med HDAC6-hämmare, har förutsättningar att bidra till ett ökat immunsvar mot cancer. Positiv effekt av behandling med antikroppar mot PD-L1 i malignt melanom, lung- och njurcancer stödjer detta (se studier med nivolumab, t.ex. Ther Adv Med Oncol7 (2): 85–96). Ytterligare studier krävs för att visa om även Kanceras HDAC6 hämmare kan uppnå den önskade immunstimulerande effekten mot cancerceller.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var per den 14 oktober 2016 drygt 7800. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna, Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01 Adress: Kancera AB (publ) Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22 SE 171 48 Solna Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 08:30 CET.

Tillbaka