Kancera ger operationell uppdatering för cancerprojekten

2015-05-05

Kancera rapporterar härmed resultat genererade under 2015 inom bolagets samlade cancerprojektportfölj.

ROR projektet
Småmolekyler mot leukemi. Studier i flera djurslag har gjort det möjligt att beräkna hur Kanceras läkemedelskandidat KAN0439834 kan komma att fungera i kroppen hos en patient. Beräkningarna visar att Kanceras läkemedelskandidat sannolikt har egenskaper som ger en önskad effekt mot cancer hos människa med en peroral behandling 2-3 ggr per dag.

Nya studier, som är utförda i samarbete Karolinska Institutet, stödjer att Kanceras läkemedelskandidat är effektiv både mot leukemiceller som cirkulerar i blodet och leukemiceller som har invaderat lymfkörtlarna hos människa.

Andra nyligen avslutade studier av kliniska prover från leukemipatienter understryker att ROR-hämmare i huvudsak slår mot vita blodkroppar som orsakar cancer medan friska vita blodkroppar, inklusive T-celler sparas. Resultaten har betydelse dels för patientens förmåga att häva t ex infektioner och dels ge en möjlighet att kombinera ROR-hämmare med den nya generationen av immunstimulerande cancerläkemedel som nu är i utvecklingsfas. Effekten av dessa läkemedel är beroende av fungerande normala vita blodkroppar. Sammantaget ger dessa resultat grund för planering av de säkerhetsstudier som krävs inför eventuella kliniska prövningar.

Småmolekyler mot solida tumörer. Kancera utvecklar en ny grupp av ROR hämmande småmolekyler som kemiskt liknar läkemedelskandidaten KAN0439834 men som är mindre, och uppvisar i provrörsstudier en tre gånger högre dödande effekt mot cancerceller från solida tumörer som pancreascancer. Därmed tar Kancera nu steg mot att angripa en av de mest svårbehandlade cancersjukdomarna.

Vaccin mot ROR. Studier under 2014 visade att vissa peptidsekvenser som återfinns på utsidan av ROR-proteinet gav ett immunsvar i råtta som selektivt dödade leukemiceller från patienter. Effekten av detta immunsvar mot leukemiceller var i närheten av den effekt som kan uppnås med ROR-riktade antikroppar mot leukemiceller men betydligt svagare än effekten av Kanceras småmolekyler. Ytterligare studier har visat att vissa leukemipatienter har förmåga att immunologiskt reagera mot ROR genom att generera antikroppar mot de delar av ROR (ROR-peptider) som Kancera tidigare har identifierat som möjliga startpunkter för vaccinutveckling. Dessa patienters immunsystem reagerar spontant på peptidsekvenser som överlappar med Kanceras valda vaccinkandidater. Dessa observationer föranleder Kancera att i en ny vaccinstudie pröva metoder att öka immunsvaret mot valda ROR-peptider och därefter utvärdera om ett tillräckligt starkt immunsvar kan genereras mot cancer eller om småmolekyler mot ROR är att föredra. Detta arbete kommer fortgå under 2015.

PFKFB3 projektet
Samarbetet med Professor Thomas Helledays forskargrupp vid SciLifeLab har lett till en överraskande upptäckt som visar att Kanceras PFKFB3 hämmare KAN0437757 förhindrar cancercellers reparation av arvsmassan (DNA) efter behandling med t.ex. strålning. När cancercellen inte kan reparera sin arvsmassa så dör den. Därmed öppnas vägen för en ny typ av behandling mot strålresistent cancer som kombinerar idag tillgängliga DNA-skadande behandlingar(cytostatika eller strålning) med en hämmare av PFKFB3. Detta nya behandlingskoncept stöds av studier på cancerceller som visar att PFKFB3 bidrar till cancerns förmåga att motstå behandling. En hämmare av PFKFB3 kan därmed tänkas bli en förstärkare som bidrar till en ökad effekt av t.ex. strålningsbehandling mot cancer. Det återstår ännu grundläggande forskningsstudier för att tillfullo förstå möjligheter och begränsningar för en behandling som kombinerar Kanceras PFKFB3 hämmare och strålning mot cancer. Det står dock klart att det finns stor anledning att pröva möjligheterna till en förbättrad behandling mot cancer som denna nya upptäckt pekar på.

Resultaten från studien av Kanceras PFKFB3-hämmare kommer att presenteras av Dr Nina Sheppard på det vetenskapliga mötet Tomas Lindahl Conference on DNA Repair i Oslo under rubriken ”Inhibition of the glycolytic enzyme PFKFB3 kills cancer cells by modulating DNA repair”.

HDAC6 projektet
Under december 2014 rapporterade Kancera att bolagets HDAC6-hämmare verkar selektivt och hämmande mot överlevnaden av cancerceller genom ytterligare en mekanism som slår mot ett ännu ej kommunicerat målprotein (Target 2). I syfte att påvisa denna eventuella samverkan har Kancera designat och syntetiserat substanser som enbart hämmar HDAC6 och substanser som hämmar både HDAC6 och Target 2. När den ursprungliga patentansökan för HDAC6 hämmare går in i internationell fas under maj månad inkluderar ansökan skydd för dessa nya substanser.

Under 2015 har Kancera, i samarbete med Dr Li-Sophie Zhao Rathje vid Karolinska Institutet visat i laboratoriestudier att Kanceras HDAC6 hämmare selektivt motverkar förmågan hos celler som normalt omger och hjälper tumörer* att migrera. Detta fynd indikerar att Kanceras HDAC6 hämmare skulle kunna försvåra för tumörer att få hjälparceller att migrera till tumören och därigenom skapa ett omgivande skydd mot medicinsk behandling och mot kroppens immunförsvar.

* s.k. cancer-associerade fibroblaster

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om PFKFB3-projektet
Genom att blockera mekanismer som gör det möjligt för cancerceller att anpassa sig till perioder av syrebrist, öppnas möjligheter för helt nya behandlingsstrategier. Kanceras projekt bygger på att en specifik hämning av enzymet PFKFB3 resulterar i minskad ämnesomsättning i cancercellerna och minskad celltillväxt. Forskning visar dessutom att PFKFB3 är involverat i regleringen av såväl nybildning av blodkärl och delning av celler, två kritiska processer som bidrar till tumörtillväxt. PFKFB3 är vanligare förekommande i syrefattig tumörvävnad än i frisk vävnad vilket skapar förutsättningar för en riktad effekt-terapi med färre biverkningar än traditionell kemoterapi. En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Om HDAC6-projektet
Histone deacetylaser (HDACs) är primärt involverade i att ta bort acetyl-grupper från s.k. histoner som påverkar hur vår arvsmassa lagras och aktiveras i cellkärnan. Vissa HDACs påverkar också cellernas funktion utanför cellkärnan. HDAC6 tillhör denna grupp av HDACs och har sin stora biologiska roll som reglerare av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser. Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills gett lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar. Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer. Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 10 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare som äger minst 500 aktier uppgick per den 31 mars december 2015 till cirka 5500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka