KANCERA GER OPERATIONELL UPPDATERING AV ROR-PROJEKTET

2017-10-03

Kancera rapporterar härmed att bolagets ROR-hämmare KAN0441571 effektivt eliminerar ROR1-bärande leukemiceller i en musmodell av mänsklig kronisk lymfatisk leukemi.

Studien genomfördes i möss som tillförts leukemiceller från en patient med kronisk lymfatisk leukemi. De mänskliga leukemicellerna tilläts under en vecka infiltrera det lymfatiska systemet  i möss såsom det också sker i människan. Därefter påbörjades behandlingen, vilken bestod av två doser där KAN0441571 gavs var tredje dag. Detta dosintervall valdes mot bakgrund av den höga effekt av KAN0441571 som uppmätts i laboratoriestudier och den långa cirkulationstid som uppmätts för substansen i blod (över 10 timmar).

Efter 13 dagar (och fyra behandlingsdagar) minskade antalet ROR1-bärande mänskliga cancerceller i det lymfatiska systemet (prov taget från mjälten) med cirka 50% jämfört med kontrollbehandlade djur. Denna effekt är statistiskt signifikant (P< 0,0005) liksom den önskade minskningen av mjältens vikt (P< 0,0002). Resultaten stödjer vidare att KAN0441571 tolererades väl och gav en långverkande effekt mot kronisk lymfatisk leukemi i denna sjukdomsmodell som nära liknar människans sjukdom.

Kanceras KAN0441571 verkar på cancerceller i huvudsak genom att orsaka celldöd genom självdestruktion, s.k. apoptos. Forskningen som har resulterat i framtagningen av KAN440571 är baserad på en analysmetod som urskiljer ROR1-hämmande substanser. Därefter har en optimering av den celldödande effekten vidtagits med leukemiceller från patienter (och motsvarande celler från friska givare). Denna optimeringsprocess har inneburit att verkan av substanser som KAN0441571 har breddats till flera måltavlor i cancercellen. Kancera har kunnat verifiera att den sammanlagda effekten av KAN0441571, utöver en hämning av ROR1, även inkluderar reglering av mekanismer som styr celldelnings- och inflammationssignaler. Detta effektmönster kan leda Kancera till att identifiera cancerformer som är speciellt känsliga för substansen.

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Kancera och Professor Håkan Mellstedt samt hans medarbetare vid Karolinska Institutet, har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda tumörceller från tumörer i bukspottkörteln, lungor, leukemiceller och celler från multipelt myelom. Forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och ovarialcancer.

Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Effektiviteten att eliminera cancerceller har vidare optimerats mot celler i patientprover. Därmed har ROR-hämmarna riktats mot flera måltavlor i cancercellerna som tillsammans summerar till den önskade effekten. Utöver effekt mot ROR1 har Kancera visat att bolagets ROR-hämmaren även verkar genom att styra celldelnings- och inflammationssignaler. En mer effektiv verkan mot cancerceller jämfört med friska celler har säkerställts genom att löpande undersöka effektmönstret i prover från patienter och friska givare. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR-riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än icke-selektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 30 juni 2017 cirka 7600. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 3e oktober 2017 kl. 09.00 CET.

Tillbaka