Kancera ger operationell uppdatering av ROR och Fractalkine-projekten

2016-02-19

Kancera rapporterar att bolaget inom ROR-projektet har utvecklat en ny serie substanser som uppvisar förbättrade läkemedelsegenskaper vilket möjliggör prövning av effekt mot bl.a. solida tumörer i  prekliniska studier. Mot bakgrund av dessa resultat koncentrerar Kancera investeringen inom ROR-projektet till småmolekylära hämmare och avslutar produktutvecklingen av ett ROR-baserat vaccin. Vidare rapporterar Kancera resultat från Fractalkine-projektet som visar att KAN0440567 efter peroral tillförsel till möss effektivt blockerar funktionen av Fractalkine-receptorn i möss.

Under fjärde kvartalet har ROR-projektet lyckats utveckla en ny serie av substanser som kan upprätthållas i en aktiv koncentration i blodet under 10 timmar i möss. Detta kan jämföras med de cirka 2,5 timmar som Kanceras första läkemedelskandidat KAN0439834 uppvisade i samma typ av mätning. Dessa framsteg ger oss nu nya möjligheter att pröva ROR-hämmarnas effekt i flera prekliniska modeller av svåra mänskliga cancersjukdomar.

Kanceras utvärdering av peptidsekvenser för vaccinutveckling visar att de utvalda ROR-peptiderna inte genererar ett immunsvar som skulle motsvara den effekt som uppnås av Kanceras småmolekylhämmare. Mot denna bakgrund har Kancera nu valt att avsluta produktutvecklingen av ett vaccin och återföra projektet till akademisk grundforskning. Kancera kommer således att koncentrera investeringen inom ROR-projektet till småmolekylära hämmare.

Under fjärde kvartalet har Kancera i samarbete med Prof. Mia Phillipson, Uppsala Universitet, kunnat visa att en peroral tillförsel av Fractalkine-hämmaren KAN0440567 (också benämnd som AZD8797) till möss effektivt blockerar funktionen av Fractalkinereceptorn i möss. Detta är ett första delsteg i studierna som pågår för att pröva effekten av denna substans mot cancer i bukspottkörtel i en preklinisk modell av sjukdomen.

Ytterligare information om nämnda resultat återfinns i Kanceras Bokslutskommuniké som publiceras denna dag.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Fractalkine-projektet
Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via CX3CR1-receptorn, även kallad G-protein kopplad receptor 13 (GPCR13). I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. Djurstudier visar att Fractalkine och dess receptor inte är nödvändiga för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta vilket indikerar att en hämning av Fraktalkine-signalen med ett läkemedel troligen kan tolereras utan betydande biverkningar. Fractalkine och dess receptor har visats vara kopplade till tillväxt och spridning av pancreas-, bröst- och prostatacancer. Cancerceller som har Fractalkine-receptorn på sin yta vandrar även mot nervändor som har Fractalkine på sin yta. Genom att cancerceller på så sätt leds att omge och trycka på nerver kan cancersmärta uppkomma. En annan föreslagen mekanism för hur Fractalkine och dess receptor påverkar utveckling av tumörer är att bidra till att kroppens makrofager omvandlas från att vara ett hot mot cancern (M1 formen) till att understödja cancern (M2 formen). Denna mekanism har även föreslagits vara kopplad till hur väl en patient förväntas svara på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1 såsom nivolumab, pembrolizumab och pidilizumab. Under 2014 och 2015 har studier publicerats som påvisar att frånvaro av Fractalkine i tumörceller är en signifikant markör för hur framgångsrik den immuno-onkologiska behandlingen förväntas bli (se t.ex. publikation i Nature den 27 nov., 2014, vol. 515, sid 563). Mot bakgrund av dessa observationer finns det anledning att vidare studera om hämning av Fractalkine-signalering med AZD8797 har förutsättningar att öka andelen patienter som svarar på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Antalet aktieägare uppgick per den 16 januari 2016 till cirka 7300. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka