Kancera ger operationell uppdatering av projektportföljen

2017-02-21

Kancera AB (publ) presenterar ny information om
– hur bolagets Fractalkine-blockerare motverkar att immunceller (monocyter) infiltrerar nerver och ryggmärg vilket motverkar nervskador och förstärkt smärtkänslighet i samband med cancerbehandling 
– att ny ROR-hämmare verkar under hela dygnet vilket öppnar för fler indikationer
– uppnådda delmål för HDAC6-projektet
– hur PFKFB3-hämmare verkar mer effektivt i canceromvandlade celler
– framgång i utvecklingen av substanser mot Chagas (parasit) sjukdom
– att avtal i form av ”Letter of Intent” har ingåtts med ett bolag för genomförande av klinisk fas I studie av KAND567 (fd KAN0440567).

Fractalkineprojektet:
Kancera rapporterade i december 2016 att bolagets Fractalkine-blockerare KAND567 effektivt motverkar smärta orsakad av vincristine som används för att behandla cancerformer såsom akut lymfocytisk leukemi (ALL), akut myeloid leukemi (AML), Hodgkin’s sjukdom, neuroblastom och småcellig lungcancer.

Ett tänkbart mål för behandlingen med KAND567 är att möjliggöra en effektiv behandling mot cancer utan dosbegränsande biverkningar på grund av akut smärta och dessutom att motverka kvarstående nerv- och smärtkomplikationer efter lyckad behandling. Detta behandlingskoncept bygger på att KAND567 åstadkommer ett effektivt skydd av nerver och minskar den förstärkning av smärtsignaler som vincristine framkallar. Idag finns ingen effektiv behandling mot denna typ av nervskador.

Kancera rapporterar härmed att behandlingen med KAND567 motverkar att immunceller (monocyter) infiltrerar nerver och ryggmärg vilket också motverkar nervskador och förstärkt smärtkänslighet.

 Den omedelbara nervskyddande verkan av KAND567 som kan ses efter behandling med kemoterapi avspeglar den nervskyddande effekt som tidigare har visats för denna substans i sjukdomsmodell för den autoimmuna sjukdomen multipel skleros (PNAS vol 111, nr14, 5409-5414, 2014).

Sammantaget stödjer resultaten att KAN0567 har förutsättningar att signifikant förbättra behandlingen av såväl cancer som autoimmuna sjukdomar.

I och med ingånget avtal i form av ”Letter of Intent” med ett bolag för genomförande av klinisk fas I studie, utvecklas Fractalkineprojektet enligt plan.

ROR-projektet:
I ROR-projektet har en ny substans, KAN0441571, utvecklats som är 5-10 gånger mer verksam mot cancerceller än KAN0439834 och kan hämma ROR under dygnets alla 24 timmar genom peroral dosering två gånger dagligen. Detta ger nu möjlighet att pröva Kanceras ROR-hämmare mot blod- och solida cancerformer som tidigare har visats vara motståndskraftiga mot Kanceras tidigare ROR-hämmare. 

HDAC6-projektet:
Kancera har tidigare rapporterat om bolagets unika substanser som utövar en kombinerad hämning av HDAC6 och en ännu icke angiven mekanism, benämnd Target2. Den kombinerade effekten väntas utgöra en fördel i behandlingen av bröstcancer. Med ambitionen att öka effekten mot Target2 har en kristallstruktur tagits fram för denna måltavla (protein) i cancercellen. Med hjälp av information från kristallstrukturen har nu nya substanser utvecklats som verkar med stor effektivitet mot Target2. Därmed har Kancera uppnått delmålen inom det Vinnova-finansierade HDAC6-projektet t.o.m. januari 2017 vilket har dokumenterats i en av Vinnova godkänd rapport. I och med denna måluppfyllelse har bolaget erhållit en delutbetalning om 454 706 SEK från Vinnova. Slutrapportering för detta Vinnova-projekt sker under juli månad 2017. 

PFKFB3-projektet:
Kancera har tillsammans med Prof. Thomas Helledays forskargrupp vid Science for Life laboratoriet tidigare visat att Kanceras PFKFB3 hämmare ökar effekten av DNA-skadande behandling som kemoterapi och strålning genom att motverka cellens reparationsförmåga. Detta behandlingskoncept har vuxit sig starkt i och med att PARP-hämmare, som verkar genom denna typ av mekanism, har visat framgång i behandlingen av ovarialcancer (äggstockscancer). Nu söker företag och forskargrupper efter nya måltavlor som kan dra nytta av samma typ av verkan mot cancer. Bland dessa måltavlor som utvärderas för cancerbehandling finns proteinerna ATM, ATR och PFKFB3.

Kancera rapporterar härmed tillsammans med Helledays forskargrupp att effekten av bolagets PFKFB3 hämmare (KAN0438757) ökar i kombination med strålning när en cell omvandlas från frisk form till en cancerform med hjälp av cancergenen RAS (RAS finns aktiverad i ca 20% av all cancer och 90% av pancreascancer). Konkurrerande hämmare som verkar mot ATR och ATM uppvisar inte detta gynnsamma förhållande mellan verkan mot cancerceller jämfört med friska celler. Dessa resultat stödjer att PFKFB3 har en betydande roll för RAS-drivna cancercellers förmåga att överleva och att KAN0438757 kan motverka denna funktion av RAS i cancerceller.

A-PARADDISE:
Den experimentella delen av detta EU-finansierade antiparasitprojekt avslutades hos Kancera den 31 januari 2017. Inom projektets ramar har Kancera utvecklat hämmare av flera epigenetiska enzymer från parasiter, däribland sirtuin 2. Kancera rapporterar härmed att bolagets hämmare av sirtuin 2 (KAN0441411) har visat en signifikant effekt i en djurmodell för Chagas sjukdom som orsakas av infektion av parasiten Trypanosoma cruzi. Därmed har Kancera uppnått sina högt ställda mål i projektet. Cirka 8 miljoner människor beräknas bära på Chagas sjukdom som i den kroniska fasen bl.a. leder till hjärtsvikt. Patienterna finns främst i Central- och Sydamerika. Efter avlämnad rapport till EU under mars månad avslutas den explorativa delen av projektet inom bolaget. Kancera är villigt att samarbeta med ideella organisationer och läkemedelsbolag för att vidareutveckla projektet genom extern finansiering.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare var antalet aktieägare var per den 13 januari 2017 över 7700 . FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i Projektrapporten på vår webbsida: http://www.kancera.se, klicka här för direktlänk till pdf-fil.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21:a februari 2017 kl. 08:30 CET.

Tillbaka