Kancera ger operationell uppdatering av Fractalkine och ROR projekten

2016-05-18

Kancera rapporterar att Fractalkine-antagonisten KAN0440567 kan eliminera smärta som härstammar från inflammation i pancreas och att ROR hämmaren KAN0439834 visats effektiv att döda resistenta cancerceller från benmärgen hos patienter med multipelt myelom.

Kancera har tidigare meddelat att Bolagets mål för Fractalkine-antagonisten KAN0440567 inom cancer är dels att påverka tumören i sig och dels lindra svår smärta. Smärta vid pancreascancer (cancer i bukspottkörteln) har likheter med den smärta som uppkommer vid inflammation av pancreas (bukspottkörteln). Av denna anledning har studier genomförts för att ta reda på hur effektivt KAN0440567 kan lindra smärta i djurmodeller av inflammerad pancreas. Kancera kan nu rapportera att forskarna och kirurgerna Gueralp Ceyhan och Jan D’Haese, vid Klinikum rechts der Isar (Universitetssjukhuset vid Münchens Tekniska Universitet) har genomfört djurstudier,som visar att den svåra smärta, som en inflammerad pancreas orsakar, kan elimineras genom peroral tillförsel av KAN0440567. Vidare visar studien att den typ av aktivering av smärtsignaler via ryggmärgen som man ser som resultat av cancer i sig, eller de sidoeffekter som kemoterapi mot pancreascancer förorsakar (t.ex. till följd av behandling med paclitaxel), kan minskas med Kanceras Fractalkine-antagonist. Resultaten stödjer Kanceras fortsatta satsning på KAN0440567 för klinisk utveckling. Vidare studier inriktas på att bestämma minsta effektiva dos för behandling av smärta vid cancer, och utifrån denna, bedöma behandlingens säkerhet.

I ROR-projektet har Kancera meddelat att studier genomförs för att pröva ROR-hämmarnas möjliga tillämpning utöver behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). En av de cancersjukdomar som studierna riktats mot är multipelt myelom (MM) som uppstår i benmärgen och idag är en obotbar kronisk sjukdom. Cancerceller hos både KLL- som MM-patienter bär på ROR1 och drivs på av en cancerstimulerande signalering benämnd ”Wnt”. Kancera kan nu rapportera att bolagets ROR-hämmare blockerar båda de signalvägar som ”Wnt” förmedlar i cancerceller. I linje med dessa resultat har Kancera, tillsammans med Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset, även visat att resistenta celler från benmärgen hos patienter med MM effektivt dödas av Kanceras ROR-hämmare KAN0439834. Vidare studier inriktas nu mot att omsätta dessa resultat till effekter i djurmodeller av MM som underlag för beslut om vidare klinisk prövning av Kanceras ROR-hämmare.

Om Fractalkine-projektet
Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via CX3CR1-receptorn, även kallad G-protein kopplad receptor 13 (GPCR13). I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. Djurstudier visar att Fractalkine och dess receptor inte är nödvändiga för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta vilket indikerar att en hämning av Fraktalkine-signalen med ett läkemedel troligen kan tolereras utan betydande biverkningar. Fractalkine och dess receptor har visats vara kopplade till tillväxt och spridning av pancreas-, bröst- och prostatacancer. Cancerceller som har Fractalkine-receptorn på sin yta vandrar även mot nervändor som har Fractalkine på sin yta. Genom att cancerceller på så sätt leds att omge och trycka på nerver kan cancersmärta uppkomma. En annan föreslagen mekanism för hur Fractalkine och dess receptor påverkar utveckling av tumörer är att bidra till att kroppens makrofager omvandlas från att vara ett hot mot cancern (M1 formen) till att understödja cancern (M2 formen). Denna mekanism har även föreslagits vara kopplad till hur väl en patient förväntas svara på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1 såsom nivolumab, pembrolizumab och pidilizumab. Under 2014 och 2015 har studier publicerats som påvisar att frånvaro av Fractalkine i tumörceller är en signifikant markör för hur framgångsrik den immuno-onkologiska behandlingen förväntas bli (se t.ex. publikation i Nature den 27 nov., 2014, vol. 515, sid 563). Mot bakgrund av dessa observationer finns det anledning att vidare studera om hämning av Fractalkine-signalering med AZD8797 har förutsättningar att öka andelen patienter som svarar på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1.

Om ROR-projektet
ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst-, ovarial-, och lungcancer samt multipelt myelom.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR-riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars till 7900. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka