Kancera genomför riktad nyemission av units till garanter i samband med företrädesemission

2022-11-28

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomfördes, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units till garanterna i Företrädesemissionen. Tre av de totalt 23 garanterna har valt att erhålla femtio (50) procent av sin garantiersättning om totalt cirka 0,9 MSEK i form av nyemitterade units i Bolaget (”Kompensationsemissionen”). Teckningskursen i Kompensationsemissionen är fastställd till 24,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av del av garantens fordran på garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla femtio (50) procent av garantiersättningen i form av units i Bolaget och femtio (50) procent i kontant ersättning. Med anledning av detta beslutade styrelsen den 12 oktober 2022 och som tidigare kommunicerats, med stöd av bemyndigande från årsstämman 25 maj 2022, om Kompensationsemissionen. Sammanlagt har 18 388 nya units, motsvarande 220 656 antal nya aktier och 73 552 teckningsoptioner av serie TO 6, tecknats av och tilldelats de garanter som valt att erhålla del av garantiersättningen i units. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av kontanter och units kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 13 procent av respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 5,4 MSEK. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Kompensationsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom Kompensationsemissionen kommer antalet aktier öka med 220 656 aktier, från 79 307 716 aktier till 79 528 372 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 183 880 SEK, från cirka 66 089 763 SEK till cirka 66 273 643 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,28 procent. Samtliga siffror rörande förändringar i aktiekapital och antal aktier är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 6 som emitteras i Kompensationsemissionen, inkluderat de teckningsoptioner av serie TO 6 som emitterades genom Företrädesemissionen, utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 7 794 808 aktier, från 79 528 372 aktier till 87 323 180 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare cirka 6 495 673 SEK, från cirka 66 273 643 SEK till cirka 72 769 316 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 8,9 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med Kompensationsemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Olin, VD
Tel: 08-5012 6080

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Kancera AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Tillbaka