Kancera genomför nyemission

2012-05-11

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 10 november 2011, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 3.787.000 aktier till en emissionskurs av 2,30 SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission tillförs Kancera AB ca 8,7 MSEK före emissionskostnader.

I september 2011 rapporterades att Kanceras ROR-aktiva substanser har potential att slå mot cancer i bukspottskörtel. Så togs det första steget för att utöka ROR-teknologins användningsområde från att ursprungligen enbart vara riktad mot leukemi till att också omfatta solida tumörer. Parallellt har Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostatacancer samtidigt som oberoende forskare har visat att även bröst och lungcancer drivs av ROR.

Därmed har den möjliga indikationen för de läkemedelskandidater som Kancera utvecklar breddats till de vanligaste formerna av solid cancer som bröst och prostatacancer och de mest svårbehandlade tumörformerna som de i lunga och bukspottkörtel.

Framgångarna sätter en hård men också positiv press på Kancera att fortsätta i en hög utvecklingstakt för att behålla försprånget mot konkurrenter. Föreliggande emission syftar till att ge bolaget resurser att vidareutveckla Kanceras ROR-aktiva substanser så att de effektivt når in i tumören och att dokumentera nödvändig säkerhet för substanserna i inledande toxikologistudier.

I kraft av nyligen rapporterade resultat från bolagets metabola projekt mot cancer (PFKFB3) avser Kancera ytterligare intensifiera utveckling av behandling av cancer i bukspottkörtel. T.ex. kommer en preklinisk kombinationsbehandling prövas som dels svälter ut cancercellen och dels attackerar cancercellens egengenererade överlevnadssignaler. På så sätt utnyttjas den fulla potentialen i Kanceras portfölj av läkemedelsprojekt mot en mycket svår cancersjukdom.

Med denna sammanlagda satsning räknar bolaget med att kunna presentera substanser som visar bra läkemedelsegenskaper i levande vävnad och förmåga att bryta försvarsmekanismer hos minst en stor och svårbehandlad cancer.

Villkor för nyemissionen:

  • Antal aktier                                       Högst 3.787.000 nya aktier
  • Teckningskurs                                   2,30 SEK per aktie
  • Företrädesrätt                                   1:4, d v s varje fyrtal existerande aktier berättigar till teckning av ny aktie                            

Tidsplan för nyemissionen:

  • Sista dag för handel inklusive rätt
    att delta i nyemission                        14 maj 2012
  • Avstämningsdag                               18 maj 2012
  • Teckningstid                                     22 maj – 4 juni 2012
  • Handel med teckningsrätter               22 – 30 maj 2012

Emissionslikviden understiger en miljon Euro och Kancera AB kommer inte att upprätta prospekt avseende nyemissionen.

Tillbaka