Kancera genomför nyemission, ändrad affärsmodell och fokusering på ett projekt

2012-10-16

  • Kancera ABs styrelse har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För varje existerande aktie ges rätt att teckna en ny aktie för 0,69 SEK. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier och tillför vid full teckning Kancera 12,9 MSEK före emissionskostnader. Extra bolagsstämma hålls den 1 november 2012.
  • Kancera har från bolagets bildande tillämpat affärsmodellen att bedriva utvecklingen av projekten med egna laborativa resurser genom dotterbolaget iNovacia AB. Då förutsättningarna för att finansiera bioteknikbolag förändrats dramatiskt och efterfrågan på iNovacias tjänster från externa användare har sjunkit, har Kanceras styrelse beslutat att ändra affärsmodellen och i stället driva verksamheten med en begränsad organisation och en signifikant minskning av de fasta kostnaderna. Parallellt kommer Kancera utreda möjligheterna till en rekonstruktion av iNovacia. Om detta inte går att genomföra kommer iNovacia att säljas eller avvecklas, vilket inkluderar att iNovacia kan försättas i konkurs.
  • Kancera utvecklar två prekliniska läkemedelskandidater riktade mot cancer. Kanceras styrelse bedömer att bolagets begränsade finansiella och personella resurser kräver en fokusering av verksamheten till ett projekt och har beslutat att fortsatta investeringar fokuseras till ROR-projektet, vilket bedöms vara det projekt som har störst potential såväl medicinskt som kommersiellt. I ROR-projektet utvecklas småmolekyler och monoklonala antikroppar för behandling av leukemi och solida tumörer.

Kancera AB

Kancera har utvecklat två cancerprojekt, ROR riktat mot en cancerspecifik överlevnadssignal och PFKFB3 riktat mot att strypa cancerns energitillförsel. Båda projekten befinner sig i en fas då läkemedelsegenskaper optimeras inför dokumentation och försäljning till läkemedelsindustri. Denna fas är resurskrävande och riskfylld. Kanceras styrelse bedömer att bolagets begränsade finansiella och personella resurser kräver en fokusering av verksamheten till ett projekt. Mot denna bakgrund har Kanceras styrelse beslutat att fortsatta investeringar fokuseras till ROR-projektet, som bedöms ha en större potential såväl medicinskt som kommersiellt jämfört med PFKFB3. ROR-projektet utvecklar småmolekyler och monoklonala antikroppar för behandling av leukemi och solida tumörer i bukspottkörtel, bröst och lunga. Kancera avser att söka ytterligare möjligheter att utvidga portföljen av projekt inom området ROR. Tills vidare sker inga ytterligare investeringar av betydelse i PFKFB3-projektet, som kommer att bli föremål för en mer ingående utvärdering längre fram.

Kancera har från bolagets bildande, då Kancera förvärvade iNovacia AB, tillämpat affärsmodellen att bedriva utvecklingen av projekten med egna laborativa resurser genom iNovacia. Då förutsättningarna för att finansiera bioteknikbolag förändrats dramatiskt och efterfrågan på iNovacias tjänster från externa användare har sjunkit, har Kanceras styrelse beslutat att ändra affärsmodellen och i stället driva verksamheten med en begränsad intern organisation som kommer att köpa upp externa tjänster för genomförande av studier, vidareutveckling av patentportföljen och marknadsföring. Sådana externa tjänster kan även fortsättningsvis komma att köpas upp från iNovacia förutsatt att iNovacia kan rekonstrueras. Denna förändrade affärsmodell, som kommer medföra en minskad produktutvecklingskapacitet men också en signifikant minskning av kostnadsmassan, tillämpas av många bioteknikbolag och bedöms fungera även för Kancera.

Kanceras målsättning är att identifiera en läkemedelskandidat, utvidga produktområdet ROR och inleda förhandlingar avseende samarbeten inom ROR som en förberedelse för en framtida försäljning av ROR-projektet. Med beaktande av de kostnadsbesparingar som kommer att ske bedöms föreliggande nyemission täcka kapitalbehovet för Kanceras verksamhet inom ramen för den ändrade affärsmodellen under de närmaste 12 månaderna.

Det skall understrykas att ROR-projektet befinner sig i en fas då den tekniska risken att inte nå önskade läkemedelsegenskaper är hög. Detta innebär att ROR-projektet kan komma att avslutas utan att försäljning eller industriellt samarbete kommer till stånd. Vid eventuell nedläggning av projektet bedömer styrelsen att Kanceras börsplats betingar ett värde vilket till viss utsträckning begränsar risken för deltagare i föreliggande nyemission.

Kancera hade per den 30 september 2012 cirka 2,2 MSEK i likvida medel. Driftskostnaderna för Kancera AB är för närvarande begränsade till kostnader för administration av bolaget och dess listning på First North, bland annat  avgifter till NASDAQ OMX, Euroclear, Certified Adviser (inklusive likviditetsgaranti), redovisning, revision och patentkostnader, tillsammans motsvarande cirka 0,3 Mkr per månad exklusive administration under 2012. Kancera har inga anställda. Kancera äger 100 procent av dotterbolaget iNovacia AB. Kancera har inte några borgensåtaganden för iNovacias skulder.

Nyemissionen

Kanceras styrelse har den 15 oktober 2012, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För varje existerande aktie ges rätt att teckna en ny aktie för 0,69 SEK. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier och tillför vid full teckning Kancera 12,9 MSEK före emissionskostnader. Extra bolagsstämma hålls den 1 november 2012. Se separat kallelse.

Villkor för nyemissionen:

  • Antal aktier                                                                                              Högst 18.756.208 aktier
  • Teckningskurs                                                                                         0,69 SEK per aktie
  • Företrädesrätt                                                                                         1:1, d v s varje existerande aktie berättigar till teckning av en ny aktie                                                                                                                                               

Tidsplan för nyemissionen:

  • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen                     5 november 2012                                                         
  • Avstämningsdag                                                                                      8 november 2012
  • Teckningstid                                                                                            13 – 27 november 2012                                                                                                
  • Handel med teckningsrätter                                                                    13 – 22 november 2012

Emissionsbeloppet, tillsammans med emissionsbeloppet i den nyemission som Kancera genomförde i maj-juni i år, understiger 2,5 miljoner Euro. Kancera AB kommer därför inte att upprätta prospekt avseende nyemissionen.

iNovacia AB

iNovacia AB bedriver läkemedelsforskning på uppdrag från moderbolaget Kancera AB samt externa kunder, huvudsakligen från USA. Bolaget driver sin verksamhet i väl utrustade lokaler om 850 m2 i Solna Hagalund med 18 anställda. Bolaget har kortfristiga leverantörsskulder som betalas löpande samt en långfristig skuld till SOBI AB om 5 MSEK (förfallodag 1 oktober 2014) med säkerhet i företagshypotek. iNovacia hade per den 30 september 2012 cirka 3,2 MSEK i likvida medel. Den förestående rekonstruktionen av iNovacia kommer att innefatta varsel och uppsägning av personal samt förhandling om ackord avseende skulden till SOBI AB. iNovacia kommer även att inleda förhandlingar med potentiella partners till iNovacias laboratorium i syfte att dela kapacitet och kostnader.

Om rekonstruktionen av iNovacia inte når uppsatta mål kommer iNovacia att säljas eller avvecklas, vilket inkluderar att iNovacia kan försättas i konkurs.

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Professor Håkan Mellstedt, Kanceras medgrundare och Professor vid Karolinska Institutet, och hans medarbetare har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda celler från tumörer i bukspottkörtel samt leukemiceller. Professor Mellstedt och hans medarbetare samt oberoende forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och lungcancer.

På grund av att ROR främst genererar en överlevnads- och tillväxtsignal till tumörceller men inte är aktiv i friska celler hos vuxna, finns goda förutsättningar att ett läkemedel riktat mot ROR slår betydligt hårdare på tumören än på omgivande friska celler. Kancera och Professor Mellstedt har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än de oselektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer.

Om PFKFB3-projektet

En hämning av PFKFB3 förväntas svälta och försvaga tumörcellerna genom att minska dess glykolys och celldelning. På detta sätt kan man övervinna nuvarande problem med tumörers motståndskraft mot strålning och kemoterapi.

Tills vidare sker inga ytterligare investeringar av betydelse i PFKFB3-projektet, som kommer att bli föremål för en mer ingående utvärdering längre fram.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1600. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka