Kancera förvärvar kompletterande rättigheter till Fractalkineprojektet

2017-12-07

Kancera AB (publ) har tidigare meddelat att bolaget kontrollerar patent och rättigheter till Fractalkineprojektet, inklusive KAND567, inom alla sjukdomsområden förutom lungsjukdomar. Avtal med AstraZeneca AB och Acturum Real Estate AB ger nu Kancera AB full kontroll över alla rättigheter rörande Fractalkineprojektet, inklusive området lungsjukdomar.

Avtalen innebär dels att AstraZeneca AB har rätt att som första bolag erbjudas en möjlighet att på kommersiella villkor förvärva en eventuell framtida produkt (s.k. ”right of first refusal”) från Fractalkineprojektet för behandling av lungsjukdomar och dels att Kancera AB betalar en låg nivå av royalty på nettointäkter från en sådan produkt till Acturum Real Estate AB. Kancera AB’s ovanstående åtaganden gäller ej produkter utanför området lungsjukdomar.

Att Kancera AB härmed kontrollerar fullständiga rättigheter till Fractalkineprojektet underlättar bolagets framtida kommersialisering av läkemedelskandidaten KAND567.

KAND567 prövas för närvarande i klinisk Fas Ia studie. Studien syftar till att dokumentera läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet i friska försökspersoner och därmed visa möjligheter och begränsningar för den vidare utvecklingen av denna läkemedelskandidat. Enligt föreliggande plan beräknas resultaten från denna studie kunna kommuniceras i början av 2018.


Om Fractalkineprojektet

KAND567 är en peroralt tillgänglig småmolekyl som blockerar CX3CR1, receptorn för Fractalkine. Fractalkine är en immunreglerande faktor, så kallad kemokin, som skickar signaler via CX3CR1-receptorn och därigenom styr funktionen hos immunceller och cancerceller. Mängden Fractalkine och dess receptor CX3CR1 har visats vara förhöjda i flera inflammatoriska sjukdomar, i cancer och i kroniska smärttillstånd.

Kanceras läkemedelskandidat KAND567 är den längst utvecklade läkemedelskandidaten mot CX3CR1 och har visats vara effektiv mot inflammation och smärta i flera prekliniska sjukdomsmodeller.

I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor, CX3CR1, vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. I cancer utnyttjar cancercellerna samma system (CX3CR1 och Fractalkine) för att invadera friska organ och bilda metastaser. Dessutom har närvaro av Fractalkine beskrivits vara associerat till en bristande effekt av immuno-onkologiska läkemedel. Mot denna bakgrund utvärderar Kancera hur väl KAND567 kan stoppa tumörtillväxt.

Djurstudier visar att receptorn för Fractalkine inte är nödvändig för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta trots att receptorn saknas. Att effektivt kunna motverka lokal inflammation och samtidigt bibehålla ett väl fungerande immunförsvar hos patienten väntas utgöra grunden för en framgångsrik utveckling av KAND567.

Blockering av Fractalkine-systemet har i kliniska studier visats ge önskad effekt mot auto-immuna sjukdomar som Crohns sjukdom och reumatoid artrit hos svårbehandlade patienter. Dessa positiva studier har utförts av läkemedelsbolaget Eisai med en monoklonal antikropp. Studiernas resultat innebär att sannolikheten ökar för att Kancera ABs läkemedelskandidat KAND567 når en klinisk och kommersiell framgång som det första småmolekylära läkemedlet som verkar genom Fractalkine-systemet mot flera folksjukdomar.

Om Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 september 2017 cirka 7500. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 07 december 2017 kl. 15:00 CET.

Tillbaka